Taing!

susbaint

Bu toigh leinn ar buidheachas a thoirt do na daoine fa leth, na buidhnean is na h-urrasan is na fonndasan carthannach air fad a thug tìodhlacan don oilthigh feadh 2020.

An t-Oll Gary Caimbeul

Castle Tavern

Sophie Chisholm

Brian Colgan

Patricia Colgan

Graeme Forrester

Seumas W Friseal

The Fresh Air Leadership Company

Aonghas Gòrdan

Lois Gray

Ellen Grieve

Aiden MacEanraig

Jane NicEanraig

Highland Society of London

Pete Honeyman

John Howieson

Pauline Hunter

John Kemp

Eileen NicAoidh

Alastair MacCoinnich

Philip MacKenzie

Dr Poonam Malik

Ball Fonndais

Mighty Bouches Band

Pauline Parr

Maoin Ciùil Liam Colgan

Thomas agus Angela Prag

Prickly Thistle

Willie Printie

Oliver agus Clare Russell

Fòram Rannsachadh Tuathanachais-uisge na h-Alba

Lìonra Gnothachais na h-Alba

Coimisean Fearainn na h-Alba

The TEFL org

Thomas and Margaret Roddan Charitable Trust

Norman Trousdale

Wilhelmina Barns-Graham Trust

Alison NicUilleim

Ian Wright

Bu toigh leinn cuideachd buidheachas a thoirt dhaibhsan air fad a thug tìodhlac gun ainm, tha fhios agaibh fhèin cò sibh agus tha sinn taingeil airson na taice a thug sibh!

Bheir sinn iomradh sònraichte orrasan a tha air tabhartas a thoirt don oilthigh mar thoradh dìreach air COVID-19 gus cuideachadh le bhith a’ stèidheachadh maoin ionnsachaidh èiginn gus dèiligeadh ri bochdainn dhidseatach is ionmhasail nan oileanach agus gus an gabhadh cuirmean-ciùil beò cruthachadh gus taic a thoirt do choimhearsnachd nan alumni ciùil againn le bhith a’ leigeil leotha a bhith a’ cluich gu bhiortail fhad ’s a tha an gnìomhachas aca a’ dol tro amannan cho dùbhlanach.

Tha an taic a gheibh sinn gus na h-oileanaich agus na h-alumni againn a chuideachadh air leth cudromach fhathast!

Nam bu toigh leibh taic a thoirt dhuinn, theirigibh, mas e ur toil e, chun www.uhi.ac.uk/donate no cuiribh post-d gu alison.wilson@uhi.ac.uk   a dh’iarraidh tuillidh fiosrachaidh.

Jack Birnie (left) Aiesha Hunter (right)

Aiesha Nic an t-Sealgair agus Jack Birnie, buannaichean dhuaisean ciùil oileanaich Liam Colgan 2020