Iuchar

Duaisean chomann nan oileanach do luchd-obrach susbaint Dr Pritchard, Marine Cameron and Dr Macaden

Duaisean chomann nan oileanach do luchd-obrach

HISA ag ainmeachadh na h-àireimh as motha a dh’ainmich iad riamh de luchd-obrach a’ gabhail a-steach luchd-acadaimigeach slàinte agus luchd-obrach aig Colaiste Dhiadhachd na Gàidhealtachd UHI.

 

Leas na Gàidhlig a dhìon sna h-eileanan san àm ri teachd susbaint Man smiling leaning against a metal fence

Leas na Gàidhlig a dhìon sna h-eileanan san àm ri teachd

Luchd-rannsachaidh a’ cur a-mach leabhar ùr a’ tharraingeas aire air an fheum a th’ ann air modh radaigeach ùr ann am poileasaidh Gàidhlig a dhìon leas na cànain sna h-Eileanan san àm ri teachd agus an t-oilthigh a’ dèanamh an t-suirbhidh Ghàidhlig aige fhèin leis an luchd-obrach aige air fad.

Cùrsa a leagail ro luchd-àraich maoraich susbaint A mussel farm

Cùrsa a leagail ro luchd-àraich maoraich

Ionad Mara NAFC UHI a’ comharrachadh leudachadh air eòlas air àrainneachd na mara a dh’adhartachadh leasachaidhean ann an cleachdaidhean àraich seasmhach.

Cùrsa haidridein ùr air a chruthachadh susbaint Ferry

Cùrsa haidridein ùr air a chruthachadh

Cùrsa ùr do mharaichean ionadail a tha a’ dèanamh deas a bhith ag obair air soithichean haidridein no taobh ri taobh leotha a’ faotainn aonta o Bhuidheann na Mara is nam Maor-cladaich.