LUCHD-OBRACH

Cothrom air seirbheisean do luchd-obrach

Brightspace

A 'toirt taic do ghluasad dhan àrainneachd ionnsachaidh ùr

Goireasan do Luchd-Oide Acadaimigeach Pearsanta

Paca Luchd-oide Acadaimigeach Pearsanta | Inneal slàinte inntinn

Lynda.com

Faodaidh luchd-obrach cothrom fhaighinn air lynda.com – leabharlann air-loidhne de bhidiothan stiùiridh air sgilean cruthachail is gnothachais cho ma ris a’ bhathar-bhog as ùire.

Faic trèanadh Servicedesk Bitesize Lynda.com.

Ionad Dhreuchdan agus Freagarrachd airson Cosnaidh

Goireasan agus fiosrachadh do luchd-obrach

Acadamaidh Ionnsachaidh is Teagaisg

A' Cur Ionnsachadh is Teagasg am Feabhas