Daoine

susbaint

Lèirmheas Bliadhnail 2020

Daoine

Duaisean acadaimigeach

Dreuchdan

 • Sarah Burton - Cathraiche bòrd stiùiridh Colaiste Inbhir Nis UHI
 • Flo Jansen - Ceann-suidhe Comann Oileanaich na Gàidhealtachd ’s nan Eilean
 • John Kemp - Iar-Phrionnsapal (foghlam adhartach) agus àrd-chomhairleach air buileachadh atharrachaidh, Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean
 • Derek Lewis - Cathraiche bòrd stiùiridh Colaiste na Gàidhealtachd an Iar UHI
 • Sue NicPhàrlain - Prionnsapal agus Àrd-Oifigear Colaisde a’ Chaisteil UHI.
 • Debbie Mhoireach - Prionnsapal Eadar-amail agus Àrd-Oifigear Colaiste na Gàidhealtachd a Tuath UHI.
 • Diane Mhoireach  - Cathraiche bòrd stiùiridh Comann Saidheans Mara na h-Alba UHI
 • Hannah Ritchie-Muir - Iar-Phrionnsapal aig Colaisde a’ Chaisteil UHI
 • An t-Àrd-Ollamh Todd Walker - Prionnsapal agus Iar-Sheansalair, Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean

Duaisean Oileanaich na Bliadhna 2020

 • Edward Mowles - buannaiche iomlan Oileanach na Bliadhna 2020 agus oileanach foghlam adhartach na bliadhna
 • Gary Lloyd - buannaiche iomlan oileanach foghlam àrd-ìre na bliadhna
 • Ashleigh Slater - oileanach iar-cheumnach na bliadhna

Buannaichean Dhuaisean oileanaich