Dàmhair

Colaiste Earra-Ghàidheil UHI a’ toirt comhairle air a’ chleachdadh as fheàrr ann an liubhairt cho-mheasgaichte susbaint Curriculum Lead Susannah Wilson receiving a CDN Highly commended award

Colaiste Earra-Ghàidheil UHI a’ toirt comhairle air a’ chleachdadh as fheàrr ann an liubhairt cho-mheasgaichte

Sàr-eolas luchd-obrach a’ toirt taic do Luchd-sgrùdaidh Foghlaim na Banrighe a thaobh mar a mheasar modh-obrach teagaisg is ionnsachaidh cho-mheasgaichte do cholaistean is àrd-sgoiltean.

Soirbheachadh le com-pàirteachas ann an Innis Tìle susbaint Iceland landscape

Soirbheachadh le com-pàirteachas ann an Innis Tìle

Oileanaich ùra a’ tighinn a dh’ionnsachadh airson an ceum Maighstir leinn mar thoradh air com-pàirteachas le Oilthigh Akureyri.

Seiseanan trèanaidh a liubhairt do luchd-ceàirde ann an Afganastan susbaint Afgan Students In Class

Seiseanan trèanaidh a liubhairt do luchd-ceàirde ann an Afganastan

Colaisde a’ Chaisteil UHI a’ liubhairt phasganan trèanaidh digiteach do luchd-ceàirde ann an Afganastan.

 

Luchd-rannsachaidh air thoiseach ann an ùr-ghnàthachadh uisge susbaint A researcher checking water samples

Luchd-rannsachaidh air thoiseach ann an ùr-ghnàthachadh uisge

Foillseachadh dà phròiseact ùr a chuideachadh feuch am bi càileachd nas fheàrr san uisge a tha ga leigeil mu sgaoil san àrainneachd.