Giblean

Taic sgilean is goireasan airson COVID-19 susbaint Karen Ann Dicken with the 3D Printer

Taic sgilean is goireasan airson COVID-19

 

Taic sgilean is goireasan airson COVID-19 a’ cuideachadh le Freagairt SNS, uidheam dìon air a chlò-bhualadh ann an 3D agus air a thoirt seachad le taic do choimhearsnachdan, tro bhith a’ solar biadh do charthannasan ionadail agus a’ dèanamh thabhartasan do bhancaichean bidhe.

 

 

 

Mhaoin èiginn ùr susbaint students in residence

Mhaoin èiginn ùr

Oileanaich a’ faotainn taic o mhaoin èiginn ùr a chuideachadh leothasan nach urrainn leantainn orra ag ionnsachadh air loidhne agus cobhair air a thoirt dhaibhsan a tha air chòmhnaidh ann an àrosan.

 

Buidheann fiadh-bheatha choimhearsnachdail ann an Sealtainn susbaint Shetland community wildlife group

Buidheann fiadh-bheatha choimhearsnachdail ann an Sealtainn

Ionad Mara NAFC UHI a’ faotainn maoineachadh o Mhaoin Dualchais a’ Chrannchuir a stèidheachadh pròiseact saidheans le saoranaich.