Fiosrachadh agus figearan

Àireamhan oileanaich 2021 gu 2022 susbaint

Àireamhan oileanaich 2021 gu 2022

Àireamh oileanaich

36,004

Oileanaich Foghlam àrd-ìre

 • Total - 10,811
 • Làn-ùine - 5,647
 • Pàirt-ùine - 5,164

Oileanaich foghlam adhartach

 • Iomlan – 25,193
 • Làn-ùine – 3,857
 • Pàirt-ùine – 21,336

Raon-aoise nan oileanach foghlam àrd-ìre

 • Fo 21 - 30%
 • 21 gu 24 - 14%
 • 25 gu 29 - 12%
 • 30 gu 49 - 34%
 • 50 is barrachd - 10%

Raon aoise oileanach foghlam adhartach

 • Fo 16 - 19%
 • 16 gu 17 - 18.6%
 • 18 gu 19 - 9.2%
 • 20 gu 24 – 12.2%
 • 25 is barrachd - 41%

Na h-àitichean às a bheil na h-oileanaich foghlam àrd-ìre againn

 • An sgìre-ghlacaidh - 62%
 • An còrr de dh’Albainn - 30%
 • An còrr den RA - 2%
 • An t-Aonadh Eòrpach - 2%
 • Eadar-nàiseanta eile - 4%
Teachd-a-steach susbaint

Teachd-a-steach

Teachd a-steach bliadhnail - £132m

 • Maoineachadh thabhartasan comhairle Foghlam àrd-ìre - £45m
 • Maoineachadh thabhartasan comhairle Foghlam adhartach - £57m
 • Cìsean - £14m
 • Eile - £16m