susbaint

Prògram Ruigsinneachd STEM UHI

Tha STEM (saidheans, teicneòlas, innleadaireachd agus matamataig) na raon agus fòcas stèidhichte airson foghlam.

Tha UHI ag aithneachadh cho cudromach ’s a tha e agus bidh e a’ feuchainn ris an dòigh-obrach eadar-chuspaireil seo fhighe a-steach don churraicealam againn gus ùr-ghnàthachadh a bhrosnachadh tro chruthachalachd tro na h-ealain, (far a bheil STEM gu bhith na STEAM). Tha ar ro-innleachd UHI a’ comharrachadh gu bheil ar modh saidheans, teicneòlas, innleadaireachd, ealain agus matamataig a thaobh curraicealam ioma-chuspaireil, a’ toirt a-mach nan ceumnaichean as proifeiseanta agus as sùbailte.

Tha Prògram Ruigsinneachd STEM UHI air a thighinn air adhart thar grunn bhliadhnaichean gus dèiligeadh ris na beàrnan sgilean ann an saidheans, teicneòlas, innleadaireachd agus matamataig. Tha sinn air taic fhialaidh fhaighinn bho chom-pàirtichean gnìomhachais gus raon de cho-obrachadh STEM a thabhann, a chaidh a dhealbhadh gus taic a thoirt do luchd-ionnsachaidh tràth-bhliadhnaichean agus bun-sgoile thar roinnean, a’ Ghàidhealtachd is na h-Eileanan, Moireibh agus Siorrachd Pheairt.

susbaint

Is iad amasan a’ Phrògraim Ruigsinneachd STEM againn:

  • Brosnachadh – Tha sinn ag amas air an ath ghinealach a bhrosnachadh le bhith a’ toirt buaidh air slighean gu STEM bho na bliadhnaichean tràtha, tro bhun-sgoil agus àrd-sgoil agus gu foghlam adhartach is trèanadh, gus cothrom air dreuchdan STEM adhartachadh. Bidh sinn a’ coileanadh seo le bhith ag àrdachadh misneachd sgoilearan agus luchd-cleachdaidh gu bhith an sàs ann an cuspairean STEM, le bhith a’ toirt cothrom do sgoiltean air uidheamachd agus goireasan teagaisg gus cuideachadh le ionnsachadh agus teagasg STEM agus a’ tabhann taic in-sgoile do gach sgoil gus STEM a stèidheachadh taobh a-staigh na sgoile.
  • Co-obrachadh agus Co-òrdanachadh – Tha sinn ag amas air a bhith ag obair le com-pàirtichean STEM gus ar gnìomhachdan fhiosrachadh agus àrdachadh ann a bhith a’ toirt seachad eòlasan brosnachail a dh’ionnsaigh sgilean STEM agus dreuchdan a rèir feumalachdan gnìomhachais agus fàs eaconamach san sgìre ionadail, a bharrachd air cumail oirnn a’ dèiligeadh ri cothromachd chothroman, le dùthchas agus gnè mar raointean fòcais shònraichte.

Airson tuilleadh fiosrachaidh mun Phrògram Ruigsinneachd STEM agus an Co-òrdanaiche STEM ionadail agad aig UHI, cliog air a’ cheangal gu h-ìosal.

Thairis air na mìosan a tha romhainn, thèid susbaint ùr is ùraichte a chur ris an duilleig-lìn seo. Ma tha thu airson tuilleadh fhaighinn a-mach no ma tha ceist sam bith agad, nach cuir thu fios thugainn air post-d STEM@uhi.ac.uk

susbaint