Am prionnsapal agus iar-sheansalair

Vicki Nairn susbaint

Vicki Nairn

Thàinig Vicki a-steach do UHI mar Iar-Phrionnsapal Obraichean sa Ghearran am-bliadhna bho Oilthigh Raibeart Gòrdon, far an robh i na dreuchd mar Iar-Phrionnsapal Obraichean Corporra, a’ stiùireadh leasachadh, libhrigeadh agus buileachadh air ro-innleachdan corporra, ionmhasail, malairteach agus ghoireasan.

Tha i na stiùiriche gnìomha eòlach agus èifeachdach a tha air a bhith ag obair gu farsaing thar nan roinnean prìobhaideach agus poblach ann an ceann a tuath na h-Alba airson faisg air 20 bliadhna.

Còmhla ri a h-àrd-dhreuchdan ceannardais, tha Vicki air a bhith ag obair mar chomhairliche do Riaghaltas na h-Alba air prìomh chùisean iomallach agus dùthchail, a bharrachd air a bhith a’ cumail dhreuchdan aig grunn bhùird nàiseanta foghlaim àrd-ìre agus san roinn phoblaich.Tha Vicki na Com-pàirtiche Clàraichte den Institiud Chùmhnantaichte Solarachaidh, a’ speisealachadh ann an com-pàirteachasan ro-innleachdail.

Cheumnaich Vicki bho Oilthigh Swansea, agus tha i air obair mhòr a dhèanamh thar nan roinnean prìobhaideach agus poblach, a’ gabhail a-steach a bhith ag obair ann an dreuchdan malairteach, com-pàirteachais agus ùr-ghnàthachaidh cruinneil airson BP agus BAE Systems, còmhla ri bhith na ball stèidheachaidh de ghnìomhachas ùr-ghnàthach a dh’ fhàs bho £0-50m thairis air còig bliadhna.

A bharrachd air companaidhean tòiseachaidh, siostaman BP agus BAE, bha Vicki ag obair airson 15 bliadhna thar na roinne poblaich ag amalachadh sheirbheisean agus chom-pàirteachasan thar SSN, riaghaltas nàiseanta is ionadail, an treas roinn, an roinn phrìobhaideach agus buidhnean iomairt. O chionn ghoirid, bha seo a’ gabhail a-steach 11 bliadhna de cheannardas gnìomha aig Comhairle na Gàidhealtachd, a’ stiùireadh sheirbheisean corporra, cruth-atharrachadh, stiùireadh atharrachadh, leasachadh eaconamach agus conaltradh coimhearsnachd. Rè na h-ùine seo bha Vicki cuideachd ag obair mar chomhairliche do Riaghaltas na h-Alba air com-pàirteachadh didseatach agus leasachadh eaconamach iomallach agus dùthchail, a’ lìbhrigeadh prìomh phrògraman cruth-atharrachaidh air feadh na Gàidhealtachd is nan Eilean.

Ann an 2016 chaidh Vicki ainmeachadh mar Iar-phrionnsapal Obraichean Corporra aig Oilthigh Robert Gordon (RGU) ann an Obar Dheathain. Mar bhall den sgioba stiùiridh gnìomha, thug Vicki taic do ghluasad RGU gu ath-bheothachadh ionmhais agus seasmhachd, còmhla ri prògraman atharrachaidh is cruth-atharrachaidh thar gach raon gus amasan ro-innleachdail RGU a lìbhrigeadh. Rè na h-ùine seo, chaidh Vicki ainmeachadh mar Cheannard air bunait RGU, a’ lìbhrigeadh adhartas, leasachadh agus gràdh-daonna.

Fiosrachadh

UHI
Slighe Nis
Inbhir Nis
IV3 5SQ

vice-chancellor@uhi.ac.uk