Dàmhan agus lìonraidhean chuspairean

susbaint

Tha structar acadaimigeach an oilthigh stèidhichte air dà dhàmh: na h-ealain, na daonnachdan agus gnothachas agus saidheans, slàinte agus innleadaireachd, aig a bheil trì lìonraidhean chuspairean an t-aon, is gach fear dhiubh a’ riaghladh a’ churaicealaim aige fhèin.

susbaint

Ealain, daonnachdan agus gnothachas

Stiùireadh gnothachais agus chur-seachadan

 • Gnothachas is Stiùireadh
 • Turasachd, Cur-seachad is Spòrs
 • Sgoil Stiùiridh (PGT)

Gnìomhachasan cruthachail agus cultarach

 • Ealain Lèirsinneach
 • Ealain ghnìomhach

Daonnachdan, foghlam agus Gàidhlig

 • Arc-eòlas
 • Cultar agus Dualchas
 • Gàidhlig is eòlas co-cheangailte
 • Eachdraidh agus Eachdraidh na h-Alba
 • Litreachas
 • Feallsanachd
 • Sòiseo-eòlas, Poilitigs, Eucoir-eòlas
 • Foghlam luchd-teagaisg
 • Foghlam treas-ìre agus àrd-ìre
 • Diadhachd

Saidheans, slàinte agus innleadaireachd

Eòlas beatha gnìomhaichte

 • Slàinte agus Cùram Sòisealta
 • Bòidhchead agus Leigheasan Co-cheangailte
 • Cùram-chloinne

Roinn Altramachd is Banas-ghlùine

 • Altramachd
 • Banas-glùine

Innleadaireachd agus an àrainneachd thogte

 • Togail
 • Innleadaireachd

Saidheans, teicneòlas agus an àrainn

 • Saidheans
 • Leasachadh seasmhach
 • Gnìomhachasan Fearainn is Mara
 • Saidheans Mara
 • Coimpiutaireachd agus IT