Màrt

A’ comharrachadh Seachdain Phreantasachdan na h-Alba susbaint Construction modern apprentices with IBI Joiners

A’ comharrachadh Seachdain Phreantasachdan na h-Alba

Fastaichean a’ tighinn còmhla aig Colaiste Inbhir Nis UHI, preantasachd bun-ìre ùr ann an sgilean gnothachais ga tairgsinn aig Colaiste Shealtainn UHI agus ceumnaiche o Cholaiste Mhoireibh UHI Aimee a’ pàirteachadh an turais aice.

Tabhartas ionadail de cha mhòr £1 mhuillean a chum leas oileanaich Arcach susbaint External campus shots with students walking at away from Orkney College UHI credited to Tim Winterburn

Tabhartas ionadail de cha mhòr £1 mhuillean a chum leas oileanaich Arcach

Nancy Hewison, à Arcaibh, a’ fàgail dìleab a chum leas foghlam àrd-ìre ann an Arcaibh mar chuimhneachan air a cèile nach maireann, Bill. 

Iomlaid ERASMUS eadar Sealtainn is Nirribhidh susbaint Students outside their accommodation in Voss, Norway

Iomlaid ERASMUS eadar Sealtainn is Nirribhidh

Còignear oileanach o Cholaiste Shealtainn UHI a’ tighinn chun Voss ann an Nirribhidh agus sèanar oileanach o Vidaregaande Skule ann an Voss ag obair ann an Sealtainn.  

Corona-bhìoras (COVID-19) susbaint

Corona-bhìoras (COVID-19)

Prionnsapalan a’ toirt seachad fios mun cho-dhùnadh stad a chur air teagasg a bhith ga thoirt seachad aghaidh ri aghaidh o Dhimàirt 17 Màrt.