Ògmhios

Duais Going Higher Urras Luchd-cùraim na h-Alba susbaint A group of students walking outside a university building

Duais Going Higher Urras Luchd-cùraim na h-Alba

Chaidh a buileachadh airson na h-àrainneachd ionnsachaidh thaiceil a th’ againn do luchd-cùraim a tha nan oileanaich agus nan cothroman a tha ri am faotainn air foghlam.

 

Dà thabhartas air am buileachadh a thoirt taic do shaothrachadh agus togail susbaint Manufacturing image courtsey of the Construction Scotland Innovation Centre.

Dà thabhartas air am buileachadh a thoirt taic do shaothrachadh agus togail

Riaghaltas na h-Alba a’ foillseachadh maoineachadh do Cholaiste Inbhir Nis UHI agus Colaiste na Gàidhealtachd an Iar UHI a dh’adhartachadh dà phròiseact mhòr tron mhaoin dùbhlain adhartachadh saothrachaidh.

 

Buidheann ùr de luchd-teagaisg Gàidhlig susbaint New cohort of Gaelic teachers

Buidheann ùr de luchd-teagaisg Gàidhlig

Oileanaich o Shabhal Mòr Ostaig UHI a’ tòiseachadh air a’ chiad bhliadhna aca mar luchd-teagaisg ùr ann an sgoiltean air feadh na dùthcha.

Oileanaich a’ taisbeanadh obair aig deireadh na bliadhna ann an dòigh car eadar-dhealaichte susbaint Making Me Invisible by Joyce Davies

Oileanaich a’ taisbeanadh obair aig deireadh na bliadhna ann an dòigh car eadar-dhealaichte

A dh’aindeoin chuingealachdan CHOVID-19 tha oileanaich ealain is dealbhaidh aig Colaiste Shealtainn a’ taisbeanadh na h-obrach aca aig deireadh na bliadhna tro bhideo.