Dùbhlachd

Soidhneadh ùr leis na Staggies susbaint One person sitting with a pen signing a piece of paper. One person standing behind

Soidhneadh ùr leis na Staggies

An club ball-coise prìomh-lìg Albannach, Siorrachd Rois, a’ cur an ainm ri aonta trì bliadhna a bhith a’ co-oibreachadh air cothroman foghlaim do dh’oileanaich, luchd-obrach agus a’ choimhearsnachd nas fharsainge.

Oileanaich a’ cur air dòigh seiseanan dàn-thurasachd on chathair-uilne susbaint Arran Goddard, the first speaker at Armchair Adventures

Oileanaich a’ cur air dòigh seiseanan dàn-thurasachd on chathair-uilne

Tha iad an dèidh seiseanan air-loidhne – ris an abrar “Òraidean Dàn-thurasachd”– a chruthachadh, anns am bi oileanach, alumnus no ball den luchd-obrach uair sa mhìos a’ toirt seachad òraid no taisbeanadh-shleamhnagan goirid mu dhàn-thuras anns an do ghabh iad fhèin pàirt

Coimiseanadh Dàn le Anne Frater susbaint Anne Frater Poem part 1 in Gaelic

Coimiseanadh Dàn le Anne Frater

Òraidiche Gàidhlig Cholaisde a’ Chaisteil UHI air a coimiseanadh leis a’ mhòr-mhargaid Lidl a sgrìobhadh dàn mu àm na Nollaig.