Ògmhios

Co-thabhartas sònraichte le oileanach air a chliùiteachadh le Duais Nàiseanta susbaint John Frace

Co-thabhartas sònraichte le oileanach air a chliùiteachadh le Duais Nàiseanta

Chaidh a buileachadh airson na h-àrainneachd ionnsachaidh thaiceil a th’ againn do luchd-cùraim a tha nan oileanaich agus nan cothroman a tha ri am faotainn air foghlam.

 

Buidheann ùr de luchd-teagaisg Gàidhlig susbaint New cohort of Gaelic teachers

Buidheann ùr de luchd-teagaisg Gàidhlig

Oileanaich o Shabhal Mòr Ostaig UHI a’ tòiseachadh air a’ chiad bhliadhna aca mar luchd-teagaisg ùr ann an sgoiltean air feadh na dùthcha.

An t-Ionad Eachdraidh a’ cumail a’ chiad cho-labhairt ‘Rìghrean is Banrighrean’ ann an Alba susbaint Dr Dean

An t-Ionad Eachdraidh a’ cumail a’ chiad cho-labhairt ‘Rìghrean is Banrighrean’ ann an Alba

An t-oilthigh a’ cumail ciad tachartas an Lìonra Eòlais Rìoghail air an deicheamh ceann-bliadhna bho chaidh a stèidheachadh ann an 2012

Maramap susbaint Image by Zeemon Erhardt

Maramap

Luchd-rannsachaidh a’ cur mapa mara didseatach ùr air bhog airson luchd-tadhail a bhith a’ cur eòlas air costa an iar na h-Alba