Dùbhlachd

Leasachadh spòrs air aontachadh susbaint Sports pitch visual

Leasachadh spòrs air aontachadh

Maoineachadh air a thoirt seachad airson pròiseact leasachadh spòrs air Àrainn Inbhir Nis

Goireas do luchd-snàimh a-muigh susbaint Wild swimmers

Goireas do luchd-snàimh a-muigh

Interface a’ toirt còmhla Colaiste Mhoireibh UHI agus SwimWild gus goireas ùr air-loidhne a chruthachadh

Duais ceannardais nàiseanta airson lìbhrigeadh sgoil bhreug-fhìorach susbaint National digital learning award

Duais ceannardais nàiseanta airson lìbhrigeadh sgoil bhreug-fhìorach

Colaiste na Gàidhealtachd an Iar UHI a’ cosnadh duais nàiseanta airson ionnsachadh didseatach còmhla ri Colaiste Inbhir Nis UHIColaiste na Gàidhealtachd a Tuath UHI agus Comhairle na Gàidhealtachd

Ionad Rannsachaidh is Ùr-ghnàthachaidh a’ fosgladh susbaint People looking at the camera

Ionad Rannsachaidh is Ùr-ghnàthachaidh a’ fosgladh

Colaiste Pheairt UHI a’ fosgladh ionad do luchd-rannsachaidh aig ìre thràth nan cùrsa-obrach agus gus co-obrachaidhean a leudachadh