Taing!

susbaint

Bu toigh leinn ar buidheachas a thoirt do na daoine fa leth, na buidhnean is na h-urrasan is na fonndasan carthannach air fad a thug tìodhlacan don oilthigh feadh 2019.

Sophie Chisholm

Brian Colgan

Patricia Colgan

Joanne Craig

Creatomatic Ltd

James Forrester

Gòrdon & MacPhail

Angus Gordon

Dorothy Heffeman

Highland Society of London

Àrainneachd Eachdraidheil na h-Alba

Jeff Howarth

Impact Hub

Brian Kearney

June Maillie

Ball Fonndas

An t-Àrd-ollamh Clive Mulholland

Paddy Murray

Donal O’Herlihy

Order of the White Shrine of Jerusalem in Scotland - Supreme Shrine

Pauline Parr

Scott Peacock

Thomas agus Angela Prag

Laura Presslie

Prickly Thistle

Willie Printie

Coimisean Fearainn na h-Alba

Seirbheis Prìosain na h-Alba

George Shand

Maoin Leasachaidh Sheasmhaich SSE

David Stewart

Grant Sword

Watson Wood Financial Planning

Brian Weaver

Alison Wilson

Leslie Wilson

 

Bu toigh leinn cuideachd buidheachas a thoirt dhaibhsan air fad a thug tìodhlac gun ainm, tha fhios agaibh fhèin cò sibh!

Nam bu toigh leibh taic a thoirt dhuinn, theirigibh, mas e ur toil e, chun www.uhi.ac.uk/donate no cuiribh post-d chun development@uhi.ac.uk a dh’iarraidh tuillidh fiosrachaidh.

 

Derek Bedford

Thomas Prag