Iuchar

Oilthighean eileanach a’ gairm airson co-oibreachadh air meanbh-phlastaigean susbaint The university led 30 island universities from across the world in an open letter to the United Nations, European Union, Scottish Government and the UK Government. The letter called for urgent action on the threats posed to the world’s islands, in particular, by micro plastics in our oceans.

Oilthighean eileanach a’ gairm airson co-oibreachadh air meanbh-phlastaigean

Bha an t-oilthigh air ceann 30 oilthighean eileanach an diofar cheàrnaidhean den t-saoghal ann an litir fhosgailte a dh’ionnsaigh nan Dùthchannan Aonaichte, an Aonaidh Eòrpaich, Riaghaltas na h-Alba agus Riaghaltas na RA.  Bha an litir ag iarraidh gnìomhachadh deifreach air na cunnartan a th’ ann do dh’eileanan an t-saoghail, gu sònraichte o mheanbh-phlastaigean sna cuantan againn.

 

Cuideachadh ga iarraidh air a’ mhòr-shluagh airson forfhais a dhèanamh air a’ bhuaidh a bheir plastaigean air eòin susbaint A ground-breaking website was launched to gather information about the interaction between birds and debris such as plastics.

Cuideachadh ga iarraidh air a’ mhòr-shluagh airson forfhais a dhèanamh air a’ bhuaidh a bheir plastaigean air eòin

Chaidh làrach-lìn adhartach a thòiseachadh a thrusadh fiosrachadh mu na dòighean a bhios eòin agus tramasgal leithid phlastaigean a’ gabhail gnothach ri chèile.

 

An t-oilthigh a’ cur fàilte air co-oibrichean às an t-Seapan susbaint The university strengthened its international links with a visit from the Tokyo University of Agriculture.

An t-oilthigh a’ cur fàilte air co-oibrichean às an t-Seapan

Neartaich an t-oilthigh a cheanglaichean eadarnàiseanta ri linn tadhal o Oilthigh Tuathanachais Thokyo.

 

Prògram trèanaidh air a thòiseachadh ann an Gàradh Àirinis susbaint Lews Castle College UHI teamed up with DF Barnes/BiFab and Highlands and Islands Enterprise to provide new engineering training opportunities with the Arnish Yard near Stornoway.

Prògram trèanaidh air a thòiseachadh ann an Gàradh Àirinis

Chaidh Colaisde a’ Chaisteil UHI an co-bhoinn ri DF Barnes/BiFab agus Iomairt na Gàidhealtachd ’s nan Eilean a sholar chothroman trèanaidh ùra ann an innleadaireachd le Gàradh Àirinis faisg air Steòrnabhagh.