Dàmhair

Duais dhùbailte do dh’oileanaich an Arcaibh susbaint Two Orkney College UHI students were named as the winners of the university’s higher education and postgraduate student of the year awards.

Duais dhùbailte do dh’oileanaich an Arcaibh

Chaidh dithis oileanach an Colaiste Arcaibh UHI ainmeachadh mar bhuannaichean dhuaisean an oilthigh airson oileanach na bliadhna foghlam àrd-ìre agus iar-cheum.

 

Comann Ghnìomhachas Ciùil na h-Alba a’ toirt a’ chiad chreideasachaidh susbaint Two music programmes delivered at Perth College UHI became the first in Scotland to receive accreditation from the Scottish Music Industry Association.

Comann Ghnìomhachas Ciùil na h-Alba a’ toirt a’ chiad chreideasachaidh

B’ e dà chùrsa ciùil a tha gan toirt seachad an Colaiste Pheairt UHI a’ chiad fheadhainn an Albainn a fhuair creideasachadh o Chomann Ghnìomhachas Ciùil na h-Alba.

 

Cleasaiche ball-coise eadarnàiseanta à Albainn a’ cosnadh duais a’ Ghuirm Urramaich susbaint The university and the Highlands and Islands’ Students Association recognised Graeme Shinnie with an Honorary Blue award. The awards acknowledge the sporting excellence of students and alumni.

Cleasaiche ball-coise eadarnàiseanta à Albainn a’ cosnadh duais a’ Ghuirm Urramaich

Chliùitich an t-oilthigh agus Comann Oileanaich na Gàidhealtachd agus nan Eilean Graeme Shinnie le duais a’ Ghuirm Urramaich.  Bidh na duaisean seo a’ cliùiteachadh sàr-mhathas oileanaich is alumni ann an spòrs.

 

Oileanach air a moladh airson a dòigh-obrach phroifeiseanta susbaint A dedicated student with a professional approach to her work was named as the university’s further education student of the year.

Oileanach air a moladh airson a dòigh-obrach phroifeiseanta

Chaidh oileanach dìorrasach is dòigh phroifeiseanta aice a bhith a’ dol mu a h-obair ainmeachadh mar oileanach foghlam adhartach na bliadhna leis an oilthigh.

 

Colaiste Pheairt UHI a’ fosgladh Clionaig Teiripe Spòrs susbaint Perth College UHI has opened a Sports Therapy Clinic at its Academy of Sport and Wellbeing. The new clinic is staffed by four qualified sports therapists.

Colaiste Pheairt UHI a’ fosgladh Clionaig Teiripe Spòrs

Tha Colaiste Pheairt UHI an dèidh Clionaig Teiripe Spòrs fhosgladh san Acadamaidh Spòrs is Sunnd aice. Tha ceathrar teiripiche spòrs teisteanaichte ag obair sa chlionaig ùir.