Gearran

Oileanaich ciùil a’ taisbeanadh an sgilean susbaint Students and staff travelled to Glasgow to take part in Celtic Connections. Lews Castle College UHI graduates Ailis Sutherland and Ilona Kennedy played as part of the opening concert.

Oileanaich ciùil a’ taisbeanadh an sgilean

Chaidh oileanaich is luchd-obrach chun Ghlaschu a ghabhail pàirt ann an Celtic Connections. Bha Ailis Sutherland is Ilona Cheanadach, a tha nan ceumnaichean bho Cholaisde a’ Chaisteil UHI, a’ cluich mar phàirt den chuirm-chiùil fosglaidh.

 

Oileanaich dràma a’ co-oibreachadh le Ospais na Gàidhealtachd susbaint Drama students at Inverness College UHI teamed up with Highland Hospice to offer insights into the patient experience of palliative care.

Oileanaich dràma a’ co-oibreachadh le Ospais na Gàidhealtachd

Chaidh oileanaich dràma aig Colaiste Inbhir Nis UHI an co-bhoinn ri Ospais na Gàidhealtachd a thoirt sealladh air na fiosrachaidhean a gheibh euslaintich air cùram maothachail.

 

Muc-mhara thràighte a’ toirt glèidhteachas chun na h-àrainne susbaint Students at SAMS UHI had a real-life conservation lecture when a humpback whale became stranded on the shore outside the institute.

Muc-mhara thràighte a’ toirt glèidhteachas chun na h-àrainne

B’ e òraid glèidhteachas mara air an t-saoghal mar a tha e da-rìribh a fhuair oileanaich aig Comann Saidheans Mara na h-Alba UHI nuair a chaidh muc-mhara chrotach a thràghadh air a’ chladach air beulaibh na h-institiuid.

 

Inbhir Nis a’ cur fàilte air sàr-eòlaichean air a’ chuairt-fhala susbaint Cardiovascular experts from across the UK and Ireland gathered in Inverness to attend events hosted by the university.

Inbhir Nis a’ cur fàilte air sàr-eòlaichean air a’ chuairt-fhala

Thàinig sàr-eòlaichean air a’ chuairt-fhala ri chèile ann an Inbhir Nis o chionn ghoirid à diofar phàirtean den RA is Èirinn, a fhrithealadh thachartasan a bha air an cur air dòigh leis an oilthigh.