Màrt

Colaiste ri Preantasachd Ceumnaiche a thairgsinn ann an ionnsachadh tràthail is cùram cloinne susbaint Inverness College UHI announced it will pilot a new Graduate Apprenticeship to a tackle skills shortage in early learning and childcare.

Colaiste ri Preantasachd Ceumnaiche a thairgsinn ann an ionnsachadh tràthail is cùram cloinne

Dh’fhoillsich Colaiste Inbhir Nis UHI gun toireadh i deuchainn air Preantasachd Ceumnaiche ùr a dhol an grèim ris a’ ghainnead sgilean a th’ ann ann an ionnsachadh tràthail is cùram cloinne.

An t-oilthigh a’ comharrachadh Latha Eadarnàiseanta nam Boireannach susbaint Over 50 colleagues from around the university partnership came together to mark International Women’s Day.

An t-oilthigh a’ comharrachadh Latha Eadarnàiseanta nam Boireannach

Thàinig barrachd is 50 co-oibriche à diofar phàirtean de chom-pàirteachas an oilthigh ri chèile a chomharrachadh Latha Eadarnàiseanta nam Boireannach.

 

Ballachan Chaisteal Bhaile na h-Eaglais air an leigeil ris susbaint A team of archaeologists unearthed sections of wall and cobbled surface while undertaking a project in Kirkwall.

Ballachan Chaisteal Bhaile na h-Eaglais air an leigeil ris

Chaidh pàirtean de bhalla agus làr càsaigte a leigeil ris le sgioba de dh’àrc-eòlaichean agus iad a’ gabhail pròiseact os làimh ann am Baile na h-Eaglais.

 

Oileanaich a’ soirbheachadh ann an duaisean Lantra susbaint Students from around the partnership were recognised in the Lantra Scotland Learner of the Year Awards.

Oileanaich a’ soirbheachadh ann an duaisean Lantra

Chaidh oileanaich à caochladh phàirtean de chom-pàirteachas an oilthigh urramachadh an Duaisean Neach-ionnsachaidh na Bliadhna Lantra na h-Alba. Chaidh Andrew Richardson bho Chomann Saidheans Mara na h-Alba UHI ainmeachadh mar Neach-ionnsachaidh na Bliadhna ann am Foghlam Àrd-ìre, agus Isla Chaimbeul bho Cholaiste Inbhir Nis UHI air a taghadh san dàrna àite. Fhuair Isla duais cuideachd bho Chomhairle Dhuaisean nan Comann Tuathanachais. B’ e Janis Brivkalns bho Cholaiste Inbhir Nis UHI a choisinn sa chatagaraidh tuathanachais-uisge is chaidh ainmeachadh cuideachd air fear de Phreantasan Ùr-nòsach na Bliadhna.