Niall McArtair

susbaint

Stiùiriche Goireasan Corporra

Tha Niall McArtair os cionn Goireasan Corporra, a gabhail a-steach Ionmhas, Stòras Daonna, Goireasan agus Solarachadh, Tabhartasan agus Cùmhnantan, Aonad Gèillidh na h-Eòrpa, Leasachadh Gnothachais, agus an Oifis leasachaidh. Tha an dreuchd cuideachd ag iarraidh air a bhith ag obair gu dlùth leis na Stiùirichean Ionmhais Com-pàirtiche Acadaimigeach gus cuideachadh le bhith a ‘deasachadh geàrr-chunntas fiosrachaidh ionmhasail airson comataidhean oilthigh.

Mus do thòisich Niall san dreuchd seo, bha e na Stiùiriche air Seirbheisean Corporra aig Colaiste Inbhir Nis UHI. Tha M.A. (Saidheansan Sòisealta) bho Oilthigh Ghlaschu agus teisteanas mar Chunntasair Clàraichte ann an 1992.

Cuir fios:
Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean
Oifis Chlàraichte
Slighe Nis
Inbhir Nis
IV3 5SQ

Fòn:  +44 (0) 1463 279364
Post-dealain: niall.mcarthur@uhi.ac.uk