Comhairle Com-pàirteachais

susbaint

Tha Comhairle Com-pàirteachais a’ coinneachadh gach mìos, le dleastanas airson planadh, leasachadh no gnothaichean obrachaidh air a’ thiomnadh leis a chùirt.

Air a’ dhèanamh suas le prionnsabalan agus stiùirichean colaistean com-pàirteachas agus eagrachasan rannsachaidh, s e prionnsapal agus iar-sheansalair a tha os a chionn. Tha buill eile mar leas-phrionnsapal, àrd-oifigear obrachaidh agus rùnaire, leas-phrionnsabalan na h-oilthigh, luchd-obrach taghte bhon oilthigh agus ceann-suidhe Comann Oileanaich na Gàidhealtachd agus nan Eilean. Stiùiriche goireasan chorporra agus deadhanan facaltaidh cuideachd a’ làthair aig coinneamhan na comataidh agus aig clàr-deasbaid sònraichte.

Tha a chomataidh fo ughdarras agus aonta a chùirt le cead dleastanasan a’ chur gu fo-chomataidh airson taic a cuid obrach a’ choilionadh.