Prionnsapalan agus stiùirichean a' chom pàirteachais

susbaint

Tha gach colaiste agus ionad rannsachaidh anns a’ chom-pàirteachas oilthigh againn neo-eisimeileach agus mar sin, tha prionnsapal no stiùiriche agus bòrd stiùiridh fa leth aca.

Màrtainn Jones
Prionnsapal agus Ceannard
Colaiste Earra-Ghàidheil UHI

An t-Urr. Eachann Moireasdean
Prionnsapal
Colaiste Dhiadhachd na Gàidhealtachd UHI

An t-Àrd-Ollamh Chris O'Neil
Prionnsapal agus Ceannard
Colaiste Inbhir Nìs UHI

Hannah Ritchie-Muir
Prionnsapal Eadar-àmail
Colaisde a' Chaisteil UHI

David Patterson
Prionnsapal
Colaiste Mhoireibh UHI

An t-Àrd-Ollamh Jane Lewis
Prionnsapal
Shealltainn UHI

Debbie Mhoireach
Prionnsapal
Colaiste na Gàidhealtachd a Tuath UHI

An t-Àrd-Ollamh Eddie Abbott-Halpin
Prionnsapal
Colaiste Arcaibh UHI

Margaret Cook
Prionnsapal
Colaiste Pheairt UHI

An t-Oll Gillian Rothach
Prionnsapal
Sabhal Mòr Ostaig UHI

An t-Àrd-Ollamh Nicholas Owens
Stiùiriche
Comann Saidheans Mara na h-Alba UHI

Sue Macfarlane
Prionnsapal Eadar-àmail
Colaiste na Gàidhealtachd an Iar UHI