Iain Maher

susbaint

Stiùiriche Seirbheisean Ionnsachaidh agus Fiosrachaidh an Gnìomh

Tha John an urra ri solarachadh teicneòlas fiosrachaidh, co-labhairt bhidio, an leabharlann agus seirbheisean chlàraidhean.

Ballrachd ann an comataidhean air an taobh a-muigh agus dreuchdan cudromach eile:

  • Stiùirichean Fiosrachaidh Foghlam Àrd-ìre na h-Alba
  • Comann Shiostaman Fiosrachaidh Oilthighean agus Cholaistean - buidheann shiostaman fiosrachaidh corporra
  • Buidheann Chomhairleachaidh Cholaistean air Teicneòlas Fiosrachaidh is Conaltraidh - buidheann shiostaman fiosrachaidh

Fios conaltraidh:
Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean
Oifis Stiùiridh
Taigh Clark Thomson
Pàirc-gnothachais nan Glasach
Inbhir Nis
IV2 6AA

Fòn: +44 (0)1463 279307
Post-d: john.maher@uhi.ac.uk