An t-Àrd-Ollamh Neil Simco

Iar-Phrionnsapal (Rannsachadh agus Buaidh) susbaint

Iar-Phrionnsapal (Rannsachadh agus Buaidh)

BEd (le Urram), PhD

Tha an t-Àrd-ollamh Neil Simco na Iar-Phrionnsapal (Rannsachadh agus Buaidh) aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean agus tha uallach ceannardais chorporra air airson gach taobh de dh’obair rannsachaidh agus iomlaid eòlais san oilthigh. Tha seo a’ toirt a-steach leasachadh agus buileachadh ro-innleachd iomlaid rannsachaidh is eòlais an oilthighe agus a’ cumail sùil air raon farsaing de dhleastanasan acadaimigeach thar sgiobaidhean rannsachaidh is iomlaid eòlais an oilthighe.

Mar phàirt de na dleastanasan corporra aige agus mar neach-ionnsachaidh agus neach-cleachdaidh Gàidhlig na h-Alba, tha Niall a’ cumail sùil air leasachadh agus lìbhrigeadh plana Gàidhlig an oilthighe.

Mus do thòisich e an-dràsta, choilean Niall grunn dhreuchdan taobh a-staigh Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, a’ gabhail a-steach mar dheadhan gnìomhachais is chur-seachadan, deadhan ealain, dhaonnachdan agus gnìomhachais, iar-phrionnsapal airson fàs curraicealaim agus prionnsapal an gnìomh agus iar-sheansalair. Air an taobh a-muigh, tha Niall na Chathraiche air a dhàdh’amaran rannsachaidh na h-Alba agus tha e an-dràsta na bhall de Chomhairle Comhairle Teagaisg Coitcheann na h-Alba. Mus do thòisich e aig an oilthigh ann an 2009, bha Niall na dheadhan foghlaim agus deadhan airson rannsachadh aig Oilthigh Cumbria, far an robh e a’ stiùireadh na bha aig an àm mar an solaraiche as motha de fhoghlam thidsearan ann an Sasainn. Chaidh Niall fhaighinn air iasad bho dhreuchd dàimhe gu iar-phrionnsapal aig Colaiste Naoimh Mhàrtainn agus an dèidh sin gu iar-leas-sheansalair aig Oilthigh Cumbria agus, rè na h-ùine seo, chuir e gu mòr ri cruthachadh an oilthigh ùr aig an àm.

Thòisich Niall a chùrsa-beatha mar thidsear bun-sgoile ann an sgoiltean ann an iar-thuath agus iar-dheas Shasainn. Ghluais e gu foghlam thidsearan tràth anns na 1990n, far an robh e ag obair ann an grunn dhreuchdan òraideachaidh ann am foghlam mus deach e na dheadhan foghlaim aig Colaiste Naoimh Mhàrtainn ann an 2002.

Fios conaltraidh:
Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean
Oifis Stiùiridh
Colaiste na Gàidhealtachd a Tuath UHI
Àrainn Dhòrnaich
Rathad na Grainnsich
Dòrnach
IV25 3LE

Fòn: +44 (0)1862 889627
Post-d: neil.simco@uhi.ac.uk