8.10 Stòrasan fiosaigeach

susbaint

Facal-toisich

Bidh stèidheachdan am bitheantas an sealbh air tìr no stòrasan mòra iad fhèin. Tha na clasaichean sa chatagaraidh seo a’ gabhail a-steach fiosrachadh aig ìre ro-innleachdail a thaobh rianachd na stèidheachd air na stòrasan fiosaigeach aice. Feumar cuid den fhiosrachadh seo fhoillseachadh fo Riaghailtean Fiosrachaidh Àrainneachdail (Alba) 2004. Faodaidh gum bith fiosrachadh a bheir mion-phuingean sònraichte mu phlanaichean na stèidheachd airson atharrachadh a thoirt air an tìr is na togalaichean aice san àm ri teachd (m.e. ma bhitear am beachd sealbh a bharrachd a cheannach) a bhith air a shaoradh o fhoillseachadh far an dèanadh foillseachadh den t-seòrsa cron air leas malairteach na stèidheachd. Còrr’ uair bidh fiosrachadh air a shaoradh o fhoillseachadh mas e fiosrachadh a th’ ann a dh’fhaodadh, nan leigte ris e, droch bhuaidh mhòr a thoirt air leas malairteach duine sam bith, slàinte cuirp no inntinn no sàbhailteachd duine sam bith a chur an cunnart, droch bhuaidh mhòr a thoirt air coilionadh èifeachdach ghnothaichean poblach, no nam faodadh e bhith na bhriseadh dìomhaireachd a bhiodh buailteach do cheuman laghail.

Àrainnean Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean

 

Ainm a’ Chatagaraidh

Tuairisgeul air a’ Chatagaraidh

Eisimpleirean/Nòtaichean

Cruth an fhiosrachaidh

Cìs

Fiosrachadh air a chumail air ais

Tuairisgeul air an tìr is na togalaichean

Sealladh coitcheann air tìr is togalaichean na stèidheachd

Suidheachadh, meud is staid nan togalaichean cudromach agus am feum a nithear dhiubh.

Togalaichean clàraichte

Ri fhaotainn air an làraich-lìn

Gun phàigheadh

 

Planaichean airson leasachadh an tìr is nan togalaichean

Planaichean airson atharrachaidhean mòra ris an tìr is na togalaichean, a’ gabhail a-steach phlanaichean a bhith a’ cleachdadh maoineachadh calpa mòr.

Molaidhean a bhith a’ toirt cruth-atharrachadh cudromach a dh’aithghearr air an tìr is na togalaichean m.e. a bhith a’ cur ris an tìr is na togalaichean no a bhith a’ faotainn rèidh ’s eileamaidean cudromach

 

Gun phàigheadh

Chan fhoillsichear fiosrachadh far an toireadh sin droch bhuaidh mhòr air ar leas malairteach fo R.33 den Achd.

Aitreabhan a tha gan togail

Geàrr-chunntas air aitreabhan a tha gan togail

 

Ri fhaotainn air an làraich-lìn

Gun phàigheadh

 

Cumail suas

Rèiteachaidhean is poileasaidhean a thaobh togalaichean is tìr a chumail suas

Rèiteachaidhean is clàran-ama fad-ùineach/socraichte airson cumail suas.

Mar a dh’iarrar obraichean càiridh

Ri fhaotainn air an làraich-lìn

Gun phàigheadh

 

Comharraidhean coilionaidh airson an tìr is nan togalaichean

Comharraidhean coilionaidh a thaobh fheuman as cudromaiche an tìr is nan togalaichean

   

Gun phàigheadh

Chan fhoillsichear fiosrachadh far am briseadh sin dìomhaireachd fo R.36 den Achd.

Poileasaidhean a thaobh na h-àrainneachd

Poileasaidhean is cleachdaidhean na stèidheachd a thaobh na h-àrainneachd agus sealladh farsaing air an èifeachd aca

Caitheamh lùtha

Poileasaidhean is rèiteachaidhean ath-chuairteachaidh

Poileasaidhean is rèiteachaidhean siubhail

Poileasaidhean seasmhachd

Fiosrachadh a dh’fheumar foillseachadh fo Riaghailtean Fiosrachaidh Àrainneachdail (Alba)

Ri fhaotainn air an làraich-lìn

Gun phàigheadh