Ar gealladh a thaobh na h-àrainneachd

susbaint

Two people measuring peat soil water content

susbaint

Tha Ro-innleachd Seasmhachd UHI gu 2023 na ceum dàna mar aithneachadh air na h-èiginnean eag-eòlais agus gnàth-shìde a tha mu choinneamh ar n-òigridh.

Tha an ro-innleachd mar aon a tha a’ comasachadh agus a’ tòiseachadh ghnìomhan airson àm ri teachd nas fhèarr dha daoine agus ar planaid. Is e seo toiseach pròiseas dearbhaidh airson UHI san àm ri teachd airson nan atharrachaidhean gun choimeas, na buaidhean agus na cothroman a bhios aig an stèidheachd ri thoirt gu buil agus dèiligeadh riutha. Chan e a-mhàin gun lùghdaich UHI na sgaoilidhean aige ach fàsaidh e tèarainte a thaobh lùtha, agus gu cudromach, freagarraichidh e do dh’atharrachadh gnàth-shìde, a’ lùghdachadh a chunnartan agus so-leòntachdan.

Còmhla ris a’ chuspair ro-innleachdail againn a thaobh a bhith nar stèidheachd a tha seasmhach don àrainneachd, lùghdaichidh sinn ar buaidhean àrainneachdail san fharsaingeachd, nì sinn ath-chothromachadh, ceartaichidh sinn agus leasaichidh sinn gu leantainneach gus a bhith nar stèidheachd ‘Aon Phlanaid’ a’ cleachdadh Amasan Leasachaidh Seasmhach nan Dùthchannan Aonaichte mar ar slat-tomhais agus gus ar n-adhartas a thomhas. Cuiridh sinn SDGan a-steach nar n-ionnsachadh agus teagasg, a’ toirt cothrom do na h-oileanaich againn am pàirt a choileanadh gus eadar-dhealachadh adhartach a dhèanamh dha na coimhearsnachdan aca agus don àrainneachd nàdarra, aig àm nuair a tha an saoghal a’ fulang atharrachaidhean àrainneachdail nach fhacas a-riamh.

Bidh ar Lìonra Churaidhean Uaine de luchd-obrach is oileanach agus ar Comann Oileanaich air an riochdachadh ann am buileachadh agus cumail sùil air an ro-innleachd seo.

Tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith ag obair còmhla gus an ro-innleachd seo a bhuileachadh agus ri co-obrachadh le raon farsaing de luchd-ùidhe, buidhnean-gnìomha, coimhearsnachdan, agus an fheadhainn a tha a’ co-roinn ar mothachaidh do dh’èiginn agus luachan, agus an obair chudromach a leanas.

Vicki Nairn, Prionnsapal agus Iar-Sheansalair UHI

Two people bird watching

Lèirsin = Com-pàirteachas aon phlanaid, neoni iomlan susbaint

Lèirsin = Com-pàirteachas aon phlanaid, neoni iomlan

’S e institiud gun samhail a th’ ann an UHI agus tha a lèirsinn airson ceannardas, ionnsachadh, ùr-ghnàthachadh agus gnìomh a thaobh na h-èiginn gnàth-shìde agus eag-eòlais a tha fa chomhair na Gàidhealtachd is nan Eilean cuideachd gun samhail. Bidh an t-oilthigh a’ coileanadh no a’ dol thairis air sgaoilidhean neoni iomlan agus bidh e tèarainte le lùth ro 2040 aig a’ char as fhaide. Cuiridh e planaichean an sàs gus a bhith na oilthigh ‘Aon Phlanaid’ a’ co-thaobhadh ri gnìomhan air 17 Amasan Leasachaidh Seasmhach nan Dùthchannan Aonaichte cho luath ’s as urrainn agus gun a bhith nas fhaide na 2040.

Builean - dè tha thu airson a choileanadh? susbaint

Builean - dè tha thu airson a choileanadh?

  • Atharraich beachdan agus giùlan. Thoir cumhachd do luchd-obrach agus cuir dragh air an t-suidheachadh làithreach.
  • Tèarainteachd Lùtha agus sgaoilidhean Neoini Iomlan.
  • A bhith tapaidh agus gabhail ri atharrachadh gnàth-shìde.
  • Lùghdachadh agus riaghladh ar cleachdadh ghoireasan a’ gabhail a-steach solar.
  • Meudaich bith-iomadachd. A’ riaghladh fearann, uisge agus ùirean airson gnàth-shìde agus bith-iomadachd.
  • Taic, trèanadh agus comas a thoirt do dh’oileanaich, stiùirichean, luchd-obrach agus prìomh chom-pàirtichean air ar lèirsinn a lìbhrigeadh.
  • Ionnsachadh airson seasmhachd fhighe a-steach do gach cùrsa.
  • Coilean SDGan an UN. Modh-obrach Aon Phlanaid.
  • Thoir prìomhachas agus dèan co-thaobhadh air iomlaid rannsachaidh is eòlais leis an lèirsinn againn.
  • Dèan aithris agus sgrùdadh air coileanadh.
susbaint

EAUC logo

Tha sinn a’ gabhail ri dearbhadh èiginn gnàth-shìde Riaghaltas na h-Alba sa Chèitean 2019, agus a’ cur fàilte air na h-atharrachaidhean a tha air am mìneachadh ann an Òrdugh Atharrachaidh Atharrachadh Gnàth-shìde (Dleastanasan Bhuidhnean Poblach: Riatanasan Aithris) (Alba) 2020.

Tha uallach fa leth air gach buidheann poblach taobh a-staigh com-pàirteachas UHI airson an aithris fhèin a chruinneachadh agus a chur a-steach (foillsichte air làrach-lìn Lìonra Alba Sheasmhach), agus tro 2020 tha sinn air obrachadh le EAUC Alba gus dàta sgaoilidhean a leasachadh airson nan com-pàirtichean acadaimigeach nach eil nam buidhnean poblach.

San Ògmhios 2023, dh’aontaich Cùirt UHI ri ro-innleachd seasmhachd ùr 2023-2030 agus Poileasaidh Seasmhachd ùr.  Gus buileachadh a ghluasad air adhart, thèid bòrd gnìomhachaidh ùr a chruthachadh a-mach às na buidhnean a bha os cionn dreachdadh ro-innleachd agus poileasaidh. Bidh a’ bhuidheann seo air a dèanamh suas de mhanaidsearan agus riochdairean bho oighreachdan, goireasan agus ionmhas is solar, acadaimigich agus Lìonra Green Champions agus HISA. A bharrachd air an ro-innleachd air feadh a’ chom-pàirteachais, tha na planaichean stiùiridh gualain aca fhèin aig grunn chom-pàirtichean acadaimigeach a tha ag amas air obair agus targaidean ionadail.

A’ togail air adhartas gu ruige seo, agus a’ nochdadh ar dealas leantainneach ann a bhith a’ dèiligeadh ri èiginn gnàth-shìde agus eag-eòlais, tha sinn a-nis a’ feuchainn ri raon de dh’iomairtean eile a thoirt air adhart ann an raointean leithid cunnartan gnàth-shìde agus atharrachadh, bith-iomadachd, ionnsachadh is teagasg, iomlaid eòlais agus rannsachadh.

Geallaidhean susbaint

Geallaidhean

Aonta Amasan Leasachaidh Seasmhach

Le bhith a’ soidhnigeadh Aonta Amasan Leasachaidh Seasmhach (SDGn) tha ar prionnsapal agus iar-sheansalair air gealltainn barrachd a dhèanamh gus na h-amasan leasachaidh seasmhach a lìbhrigeadh, agus aithris a thoirt gach bliadhna air ar n-adhartas, a’ roinn ar n-ionnsachadh le chèile gu nàiseanta agus gu h-eadar-nàiseanta. Bidh sinn a’ cleachdadh SDGan nan DA mar sheata de mheatairean gus ar n-adhartas a dh’ionnsaigh a bhith nar stèidheachd ‘Aon Phlanaid’ a thomhas.

17 UN Sustainable Development Goals

susbaint

Rèis gu Net Zero

Race to Zero | Universities and College

Le bhith a’ soidhnigeadh gealltanas Oilthighean is Colaistean Race to Zero, tha ar prionnsapal agus iar-sheansalair air gealltainn gun ruig sinn neoini (iomlan) gasaichean taigh-glainne cho luath ’s a ghabhas, agus ro mheadhan na linne aig a’ char as fhaide, a rèir oidhirpean cruinneil gus blàthachadh a chuingealachadh gu 1.5C.