Earrainn 7 – Fios a chur ar n-ionnsaigh

susbaint

 

Faodaidh sibh fios a chur ar n-ionnsaigh a dh’iarraidh cuideachadh le gnè sam bith den iùl seo air fiosrachadh. Bidh sinn toilichte ur beachdan is ur molaidhean a chluinntinn, a bhith ag obair a dh’fhuasgladh ghearanan sam bith, no comhairle a thoirt dhuibh a thaobh mar a dh’iarras sibh fiosrachadh nach bi sinn mar as àbhaist a’ foillseachadh.

Cuiribh beachdan no molaidhean sam bith, mas e ur toil e, chun foi@uhi.ac.uk