Naidheachdan

Bàs A Mòrachd Rìoghail, A’ Bhanrigh Ealasaid II

Bàs A Mòrachd Rìoghail, A’ Bhanrigh Ealasaid II

09/09/2022

Oileanaich ciùil UHI gus na sgilean aca a thaisbeanadh aig Piping Live

Oileanaich ciùil UHI gus na sgilean aca a thaisbeanadh aig Piping Live

08/08/2022

UHI air a mheas aig an ìre as fheàrr ann an Alba airson sàsachadh oileanaich iar-cheumnach

UHI air a mheas aig an ìre as fheàrr ann an Alba airson sàsachadh oileanaich iar-cheumnach

05/08/2022

Bha inbhe àrd aig UHI ann an Suirbhidh Nàiseanta nan Oileanach

Bha inbhe àrd aig UHI ann an Suirbhidh Nàiseanta nan Oileanach

14/07/2022

Sgeulachdan coimhearsnachd costa rin lìbhrigeadh as t-samhradh

Sgeulachdan coimhearsnachd costa rin lìbhrigeadh as t-samhradh

02/06/2022

Tha toraidhean rannsachaidh aig ìre cruinne a’ sealltainn cho cudromach sa tha ceangal coimhearsnachd UHI

Tha toraidhean rannsachaidh aig ìre cruinne a’ sealltainn cho cudromach sa tha ceangal coimhearsnachd UHI

12/05/2022

UHI a’ sireadh bheachdan bhon choimhearsnachd mun Ro-Innleachd Eileanan

UHI a’ sireadh bheachdan bhon choimhearsnachd mun Ro-Innleachd Eileanan

28/04/2022

Ìomhaigh ùr air UHI a’ comharrachadh gluasad gu far a bheil ionnsachadh a’ ciallachadh barrachd

Ìomhaigh ùr air UHI a’ comharrachadh gluasad gu far a bheil ionnsachadh a’ ciallachadh barrachd

28/03/2022

Rannsachadh a' sealltainn buaidh COVID-19 air slàinte inntinn luchd-obrach SNS na Gàidhealtachd

Rannsachadh a' sealltainn buaidh COVID-19 air slàinte inntinn luchd-obrach SNS na Gàidhealtachd

15/02/2022

Maoineachadh airson rannsachadh air slàinte inntinn agus sunnd ann an eileanan na h-Alba

Maoineachadh airson rannsachadh air slàinte inntinn agus sunnd ann an eileanan na h-Alba

08/02/2022

Comhairliche le eòlas a dol a-steach don oilthigh ann an dreuchd riaghlaidh chudromach

Comhairliche le eòlas a dol a-steach don oilthigh ann an dreuchd riaghlaidh chudromach

17/01/2022

Ceannard eòlach agus èifeachdach den roinn phoblaich air a cur an dreuchd mar iar-phrionnsapal ùr

Ceannard eòlach agus èifeachdach den roinn phoblaich air a cur an dreuchd mar iar-phrionnsapal ùr

29/11/2021

Ceannard malairteach innleachdach agus buadhach air fhastadh gu dreuchd iar-phrionnsapal ùr

Ceannard malairteach innleachdach agus buadhach air fhastadh gu dreuchd iar-phrionnsapal ùr

25/11/2021

Cuireadh don phoball am beachdan a thoirt seachad air Plana Gàidhlig an oilthighe

Cuireadh don phoball am beachdan a thoirt seachad air Plana Gàidhlig an oilthighe

12/11/2021

Còcaire soirbheachail a’ cosnadh duais alumni Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean

Còcaire soirbheachail a’ cosnadh duais alumni Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean

26/10/2021

Pròiseact ùr an dòchas àm teachdail chamain a dhèanamh cinnteach

Pròiseact ùr an dòchas àm teachdail chamain a dhèanamh cinnteach

25/10/2021

Fear-gnothachais à Leòdhas air a chur an dreuchd mar stiùiriche sgìreil an oilthigh airson foghlam adhartach

Fear-gnothachais à Leòdhas air a chur an dreuchd mar stiùiriche sgìreil an oilthigh airson foghlam adhartach

19/10/2021