Iarrtas Fiosrachaidh leis a’ Chuspair

susbaint

A rèir Achd Dìon Dàta 2018, tha còir aig luchd-obrach, oileanaich is feadhainn eile a dh’uisnicheas an t-Oilthigh, dàta pearsanta fhaicinn a bhuineas riutha fhèin a tha air a chumail leis an oilthigh. Tha a bhith a ’cleachdadh còir an t-sluaigh a thaobh fiosrachadh aithnichte mar as trice le bhith a’ dèanamh iarrtas fiosrachaidh mu neach.

Bu chòir do dhuine sam bith a tha ag iarraidh a’ chòir seo a chur an gnìomh fios a chur a-steach a ‘cleachdadh an fhoirm iarrtais airson fiosrachadh ruigsinneachd.

Is e am poileasaidh a th’ aig an Oilthigh san fharsaingeachd a bhith fosgailte a thaobh leigeil le daoine am fiosrachadh pearsanta fhèin fhaicinn agus tha ag amas air iarrtasan ruigsinneachd cuspair a riarachadh cho luath ‘sa ghabhas.

Faodaidh gum bi an t-Oilthigh a’ cumail chlàran pearsanta ann an diofar phàirtean den bhuidhinn. Airson ar cuideachadh thoir dhuinn am fiosrachadh a leanas mas e ur toil e (thèid am fiosrachadh a làimhseachadh mar a bha san fhios dìomhaireachd):