Cothrom air Dàta Pearsanta Fhaicinn

susbaint

A rèir Achd Dìon Dàta 2018, tha cead aig luchd-obrach, oileanaich is feadhainn eile a dh’uisnicheas an t-Oilthigh, dàta pearsanta fhaicinn a bhuineas riutha fhèin a tha air a chumail leis an oilthigh. Tha a bhith a ’cleachdadh còir an t-sluaigh a thaobh fiosrachadh aithnichte mar as trice le bhith a’ dèanamh iarrtas fiosrachaidh.

Bu chòir do dhaoine a tha ag iarraidh an dàta pearsanta fhaicinn Iarrtas Fiosrachaidh leis a’ Chuspair a chur a-steach a dh’ionnsaigh Oifigear Dìon Dàta an Oilthigh le bhith a’ lìonadh an fhoirm eileagtronaigich no le bhith a’ sgrìobhadh a ’dh’ionnsaigh:

Oifigear Dìon Dàta, Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, 12b Slighe Nis, Inbhir Nis, IV3 5SQ

  1. Bu chòir fiosrachadh san iarrtas agus fianais clàraichte mu cò thu (m.e.) cead dràibhidh, cead-siubhal, teisteanas breith). Bu chòir dhut fiosrachadh cho math ‘sa ghabhas a thoirt mu dheidhinn an  fhiosrachadh a tha thu airson fhaighinn(m.e. far a bheil am fiosrachadh air a chumail agus cò dha a tha gu chumail, fiosrachadh sònraichte mu de a tha dhith ort).
  2. Chan fheum thu mìneachadh carson a tha thu airson am fiosrachadh fhaicinn: chan eil na -fhiosrachadh a tha a dhith oirnn ach na chuidicheas le fiosrachadh agus càite a bheil e, fhaighinn gu h-èifeachdach.
  3. Aon uair is gum faigh an t-Oifigear Dìon Dàta Iarratas Fiosrachaidh mu Dhaoine, thèid gach oidhirp a dhèanamh gus sin fhaighinn taobh a-staigh 28 latha. Co-dhiù, gheibh thu a h-uile fiosrachadh a chaidh a lorg agus is urrainnear a leigeil mu sgaoil taobh a-staigh 28 latha agus mìneachadh airson fiosrachadh sam bith nach fhaighear aig àm sam bith.
  4. A rèir an DPA, mar as trice chan eil an t-Oilthigh a ’sgaoileadh fiosrachaidh mu dhaoine fa leth gun aonta. Ma tha fiosrachadh co-cheangailte ri treas pàrtaidh cuideachd a thaobh fiosrachadh a tha air a chumail mu do dheidhinn, nì an t-Oilthigh gach oidhirp gus am fiosrachadh a chumail dìomhair. Mura h-eil seo comasach agus mura h-urrainn don Oilthigh an cead iomchaidh fhaighinn, chan fhaod an t-Oilthigh am fiosrachadh a leigeil seachad.
  5. An sanas dìomhaireachd againn airson am fiosrachadh seo a chruinneachadh.

Bu chòrr ceist sam bith a dhol gu Oifigear Dìon Data an oilthighe sa chiad àite.