Cuir fios thugainn

susbaint

Bhitheamaid anabarrach toilichte ur naidheachd a chluinntinn agus bu toil leinn gu sònraichte fhios a bhith againn dè bha sibh ris on a cheumnaich sibh! Faodaidh sibh am foirm ùrachadh fiosrachaidh a lìonadh, no fios a chur ma tha ceistean, tairgsean no smaoineasan sam bith agaibh:

UHI Com-pàirteachadh Alumni
Slighe Nis
Inbhir Nis
IV3 5SQ

alumni@uhi.ac.uk

Alison Wilson
Stiùiriche Adhartas agus Com-pàirteachadh Alumni
+44(0)1463 279423
alison.wilson@uhi.ac.uk
LinkedIn Logo

Sophie Chisholm
Oifigear Leasachaidh
sophie.chisholm@uhi.ac.uk

Denise Dean
Neach-taice Leasachaidh
denise.dean@uhi.ac.uk