An Cùrsa Adhartais CertHE

Course code Q501

Dè tha sònraichte mun chùrsa seo?

Tha Teisteanas a’ Chùrsa Adhartais a’ tabhann cothrom dhut gu do mhisneachd a leasachadh anns gach taobh de na sgilean conaltraidh ann an Gàidhlig. Bheir e dhut bunait làidir airson tuilleadh ionnsachaidh tro mheadhan na Gàidhlig agus neartaichidh e do chothroman ann am faotainn cosnadh ann an roinn na Gàidhlig.

Tha an cùrsa air a lìbhrigeadh tro ionnsachadh air astar air-loidhne agus tha e co-ionann ris a’ chiad bhliadhna den chùrsa ceum Gàidhlig is Sgrùdaidhean Co-cheangailte. Tha an cùrsa seo a’ còmhdachadh nam puingean gràmair a th’ anns a’ Chùrsa Chomais agus a’ cleachdadh na h-aon dòighean teagaisg agus ionnsachaidh ris A’ Chùrsa Inntrigidh.

Feartan sònraichte

 • Tha an cùrsa seo a’ gabhail a-steach dòighean-ionnsachaidh cànain ùr-ghnàthach
 • Cuideachaidh e thu gu bhith a' deasachadh airson cothroman-obrach ann an roinn na Gàidhlig
 • Bidh cothrom agad Sgoil Deireadh-Seachdain roghainneil fhrithealadh, a choinneachadh agus a bhruidhinn ri oileanaich eile
 • Ionnsachaidh tu pàirt-ùine agus air-loidhne, a’ ciallachadh gun urrainn dhut do chuid ionnsachaidh a ghabhail os làimh san ùine agad fhèin

Feumalachdan inntrigidh

 • 2 theisteanas Àrd-ìre aig ìre C no nas àirde NO
 • 1 A level aig ìre C no nas àirde
 • Bhiodh e na b’fheàrr nam biodh Gàidhlig aig Àrd-ìre nam measg
 • Thoir aire: on a tha an cùrsa seo pàirt-ùine air-loidhne, chan eil e fosgailte do dh’oileanaich eadar-nàiseanta a tha airson a thighinn a dh’ionnsachadh don Rìoghachd Aonaichte, aig a bheil feum air bhìosa Ìre 4


 

Slighean inntrigidh

 • An Cùrsa Inntrigidh

Year 1 - CertHE

 • Modalan cànain 1 – 6
 • Modalan cuspaireil 7-8 (rin coilionadh anns an òrdugh sin)

Ciamar a dh’ionnsaicheas mix?

 • Pàirt-ùine (le structar)
 • Pàirt-ùine (gun structar)
 • Nì thu an cùrsa seo air-loidhne tro àrainneachd ionnsachaidh mas-fhìor an oilthigh (VLE) le taic bho luchd-oide aig Sabhal Mòr Ostaig UHI
 • Bidh òraidean agus clasaichean tro cho-labhairt chlaistinn agad cuideachd

Dè cho fad ’s a mhaireas an cùrsa agam?


 • Pàirt-ùine: 1 bliadhna

Càite an urrainn dhomh mo chùrsa a dhèanamh?

 • Sabhal Mòr Ostaig UHI

Ceann-latha tòiseachaidh

 • An Lùnastal

Cìsean

Cìsean

Do dh’oileanaich air còmhnaidh ann an Alba no anns an Aonadh Eòrpach/EEA (taobh a-muigh an RA) agus aig a bheil seòladh tron teirm ann an Alba, a’ dèanamh cùrsa fo-cheum (CertHE), tha na cìsean a leanas a’ buntainn ris:

CertHE2019-202020-21
Pàirt-ùine (le structar) (4 x modalan luach 15 creideas) gach bliadhna fad dà bhliadhnas £645 £645
Pàirt-ùine (gun structar, gach modal) (gach modal luach 15 creideas) £161 £161

Oileanach às a'chòrr den RA

Do dh’oileanaich air còmhnaidh anns a’ chòrr den RA (Sasainn, a’ Chuimrigh agus Èirinn a Tuath, a’ toirt a-steach Eilean a’ Chaolais agus Eilean Mhanainn) agus aig a bheil seòladh ann an Alba rè na teirm, ’s iad seo na cìsean a tha rim pàigheadh:

CertHE2019-202020-21
Pàirt-ùine (le structar) (4 x modalan luach 15 creideas) gach bliadhna fad dà bhliadhna £3,360 £3,360
Pàirt-ùine (gun structar, gach modal) (gach modal luach 15 creideas) £840 £840

Bu chòir cìsean a phàigheadh ro thoiseach a’ chùrsa gach bliadhna acadaimigeach mur tèid aontachadh air modh eile.

Tha àireamh de roghainnean maoineachaidh rim faotainn do dh’oileanaich an RA agus an AE a chuidicheas tu a bhith a' pàigheadh airson do chuid ionnsachaidh agus cosgaisean bith-beò fhad ’s a bhios tu ag ionnsachadh.

Oileanaich eadar-nàiseanta

Is iad seo na cìsean do dh’oileanaich nach bi gu h-àbhaisteach a’ fuireach anns an RA no anns an Aonadh Eòrpach aig a bheil seòladh ann an Alba tron teirm:

CertHE2019-202020-21
Pàirt-ùine (le structar) (4 x modalan luach 15 creideas) gach bliadhna fad dà bhliadhnas £3,420 £3,510
Pàirt-ùine (gun structar, gach modal) (gach modal luach 15 creideas) £855 £877

Maoineachadh

External scholarships and financial support may be available. Contact the relevant UHI partner college for more information.

Dè as urrainn dhomh dèanamh nuair a choilionas mi an cùrsa agam?

Aon uair ’s gun coilion thu An Cùrsa Adhartais gu soirbheachail, faodaidh gum bi ùidh agad anns na dreuchdan a leanas:

 • Leasachadh Gàidhlig
 • Obair rianachd Gàidhlig
 • Ceum ann an Gàidhlig

An urrainn dhomh adhartas a dhèanamh do ionnsachadh a bharrachd?

Tha an CertHE An Cùrsa Adhartais a’ leigeil leat dol air adhart ris na cùrsaichean a leanas:

Is there more information available online?

QR

You can use the above QR code to connect directly to the course details.

Cuir a-steach airson An Cùrsa Adhartais CertHE

Tha mi airson tòiseachadh Lùn/Sult 2022

Tha sinn air leth toilichte gu bheil thu a' beachdachadh air ionnsachadh aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean. Tha siostam inntrigidh UHI cothromach is fosgailte agus sinn dealasach a bhith a' tairgsinn co-ionannachd cothruim is a' seachnadh leth-bhreith. Bidh gach tagradh air a mheas a rèir airidheachd agus comas coileanaidh, gun leth-bhreith a thaobh gnè, aois, ciorraim, cinnidh no suidheachaidh shòiseo-eaconamaich. Bidh sinn a' cur fàilte air iarrtasan bho gach uile duine a tha ag iarraidh bhith na oileanach leinn agus tha e na amas againn seirbheisean iomchaidh is èifeachdach a thabhann do oileanaich le ciorraman.