Mìcheal Rayner

Deadhan Rannsachaid susbaint

Deadhan Rannsachaid

An t-Àrd-ollamh Michael Rayner BD (le urram - clas 1), ThM, PFHEA

Chaidh Mìcheal Rayner ainmeachadh mar a’ chiad Deadhan Rannsachaidh aig an oilthigh san Lùnastal 2010. Tha Mìcheal an urra ri gach taobh de Sgoil Cheumnach an oilthighe agus am bun-structar co-cheangailte, gus taic a thoirt do dh’oileanaich rannsachaidh agus na sgiobaidhean stiùiridh aca. Tha an dreuchd aige cuideachd a’ toirt seachad stiùireadh, taic agus ceannardas farsaing airson leasachadh agus leudachadh sàr-mhathas agus cultar rannsachaidh, a tha a’ toirt a-steach raon de dh’iomairtean trèanaidh is leasachaidh agus cuideachd feallsanachd rannsachaidh agus barantachd càileachd.

Tha Mìcheal na bhall de phannal àrainneachd ìre institiùideach airson eacarsaich Frèam Sàr-mhathas Rannsachaidh (REF) 2021 air feadh na RA. Stiùir e com-pàirteachadh soirbheachail an oilthighe le REF 2014 air feadh na RA agus tha e na eòlaiche aithnichte anns an REF agus an Eacarsaich Measadh Rannsachaidh a thàinig roimhe.

Tha Mìcheal na neach-rannsachaidh gnìomhach agus tha e air a ghabhail a-steach ann an tagradh an oilthighe chun a’ phannail foghlaim ann an 2021 REF. Tha na prìomh ùidhean rannsachaidh aige an-dràsta a’ toirt a-steach leasachadh agus taic do luchd-rannsachaidh, agus ceangal rannsachaidh-teagaisg. Tha Mìcheal an-dràsta na bhall de chomataidh gnìomha Sgoil Cheumnach na h-Alba airson Ealain agus Daonnachdan agus tha grunn dhleastanasan eile aige air comataidhean agus bùird taobh a-staigh agus taobh a-muigh an oilthighe.

Tha Mìcheal air grunn àrd-dhreuchdan a chumail ann am foghlam àrd-ìre, o chionn ghoirid aig Oilthigh Shrath Chluaidh, far an robh e na Cheannard air oifis comataidh riaghlaidh an oilthighe airson grunn bhliadhnaichean, agus bha e cuideachd a’ stiùireadh ceangal an oilthighe ri Eacarsaichean Measadh Rannsachaidh 2001 agus 2008. Bho 2008 gu 2009, chaidh fho-fhastadh gu Comhairle Maoineachaidh na h-Alba mar Leas-stiùiriche Poileasaidh is Ro-innleachd Rannsachaidh, le fòcas sònraichte air prìomh iomairt ‘cothlamadh rannsachaidh’ na comhairle. Bha e cuideachd ag obair aig Oilthigh Dhùn Èideann.

Bha Mìcheal na Chathraiche stèidheachaidh air buidheann buadhach manaidsearan REF na h-Alba, a’ toirt a-steach oilthighean na h-Alba agus ionadan foghlaim àrd-ìre, às leth Oilthighean na h-Alba. Bha e roimhe seo an sàs ann an dreuchdan leasachadh poileasaidh nàiseanta agus eadar-nàiseanta, a’ gabhail a-steach a bhith a’ riochdachadh ùidhean na h-Alba (agus na RA san fharsaingeachd) mar phàirt de Phròiseas Bologna ann an ath-leasachadh Foghlam Àrd-ìre na h-Eòrpa (pròiseact phrògraman dotaireil). Bha e roimhe na Chathraiche air comataidh trèanaidh leasachadh luchd-rannsachaidh Oilthighean na h-Alba agus na bhall fad-ùine den chomataidh iomlaid rannsachaidh is eòlais.

Mus deach e a-steach do fhoghlam àrd-ìre, chuir Mìcheal seachad ùine mar mhanaidsear margaidheachd ann an gnìomhachas na stàilinn, na sheirbheiseach catharra agus mar mhinistear eaglaise anns na SA.

Tha ceuman aige bho Oilthigh Chill Rìmhinn agus Sgoil Diadhaireach Princeton.

Fios conaltraidh:
Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean
Oifis Stiùiridh
Slighe Nis
Inbhir Nis
IV3 5SQ

Fòn: 01463 279244
Post-d: michael.rayner@uhi.ac.uk