Lorna Walker

Iar-phrionnsapal, Ro-innleachd, Coileanadh agus Cultar susbaint

Iar-phrionnsapal, Ro-innleachd, Coileanadh agus Cultar

Tha dreuchd Lorna a’ toirt foghlam, daoine agus iomairt còmhla gus slighe ro-innleachdail UHI a stiùireadh, a’ dèanamh cinnteach gu bheil sinn a’ tomhas ar coileanaidh agus a’ cruthachadh cultar in-ghabhalach a bhrosnaicheas ar luachan agus a bhios na shàr-eòlas dha na h-oileanaich againn.

Tha cùrsa-beatha farsaing air a bhith aig Lorna ann an dreuchdan ceannardais an dà chuid anns na roinnean prìobhaideach agus poblach. Tha i den bheachd  gur e deagh eòlas theachdaichean an toradh nàdarra air eòlas math luchd-obrach, agus gu bheil soirbheachas gnìomhachais air a choileanadh nas fhasa nuair a thig na cùisean sin còmhla.

Cheumnaich Lorna ann an gnìomhachas agus margaidheachd, le maighstireachd iar-cheumnach ann an lagh cosnaidh. Thòisich i na cùrsa-beatha ann an riaghaltas ionadail, a’ gluasad gu foghlam àrd-ìre ann an 2015 mar stiùiriche ghoireasan daonna aig Colaiste Rìoghail nan Ealain.

Thàinig Lorna gu UHI mar bhall den àrd-sgioba stiùiridh sa Mhàrt 2021 gus co-thaobhadh nas motha a stiùireadh ann an dealbhadh eagrachail agus cleachdaidhean dhaoine tarsainn ar com-pàirteachais, agus ghluais i a-steach don dreuchd iar-phrionnsapal aice san t-Samhain 2022. Tha prìomh ùidh aice ann an stiùireadh ghoireasan daonna, dealbhadh is leasachadh eagrachail, agus co-ionannachd, iomadachd agus in-ghabhail. Tha am pasgan làithreach aice cuideachd a’ gabhail a-steach ro-innleachd institiùideach, conaltradh corporra, dealbhadh agus coileanadh, bun-structar IT is didseatach agus eòlas oileanaich.

Tha i air a bhith an sàs gu gnìomhach mar bhall de chomataidh gnìomha HR nan Oilthighean agus bidh i a’ toirt taic do stiùirichean HR a tha ag iarraidh agus a tha air ùr-chur an dreuchd. Tha i na ball den Institiùd Clàraichte Sgiobachd is Leasachaidh agus na neach-taic institiùideach airson prògram Advance HE’s ‘Aurora’ a tha a’ toirt taic do leasachadh bhoireannach gu dreuchdan ceannardais ann am foghlam àrd-ìre.