Ciad cheumannan aig an oilthigh?

susbaint

Mas e seo a’ chiad turas agad ag ionnsachadh aig ìre oilthigh, no mas fhad on uair a rinn thu ionnsachadh, tha farsaingeachd de chùrsaichean brosnachail fo-cheum againn dhut, is mòran dhiubh ceangailte ri gnìomhachas agus gnothachas, a’ toirt dhut a’ chothruim as fheàrr dreuchd air leth a bhith agad.

Tòisich aig an ìre as fhreagarraiche dhut fhèin

Faodaidh tu dol dìreach a-steach gu ceum, neo faodaidh tu tòiseachadh le Àrd Theisteanas Nàiseanta (HNC) agus an uairsin dol air adhart gu cùrsa ceum, agus fiù ’s cho fada ri ionnsachadh for-cheum ma thogras tu.

Thoir sùil air na cùrsaichean againn feuch an lorg thu am fear as fheàrr dhut fhèin.

SCQF levels chart

Thig a chèilidh oirnn!

Nam bu toigh leat tòiseachadh na bu shlaodaiche, faodaidh tu aon de na cùrsaichean inntrigidh againn a dhèanamh a bheir dhut inntrigeadh do ionnsachadh aig ìre oilthigh agus a bheir thu an uairsin dhan ath ìre.