Fiosrachadh COVID-19

Airson oileanaich agus luchd-obrach susbaint

Airson oileanaich agus luchd-obrach

Is e ar prìomhachas àrainneachd ionnsachaidh, rannsachaidh agus obrach shàbhailte a thoirt don a h-uile oileanach agus neach-obrach againn, agus aig an aon àm a’ dìon ar coimhearsnachdan ionadail.

Feumaidh sinn ar pàirt a choileanadh ann a bhith a’ cuingealachadh sgaoileadh COVID-19 anns na coimhearsnachdan againn agus an stiùireadh as ùire bho Riaghaltas na h-Alba a leantainn gu dlùth.

Tha sinn a’ leantainn oirnn ag obair le Riaghaltas na h-Alba, NHS na h-Alba, Comann Oileanaich na Gàidhealtachd agus nan Eilean, agus Comann nan Oileanach gus dèanamh cinnteach gu bheil fios aig a h-uile duine mu ar dleastanasan fhad ’s a tha iad air agus far na h-àrainn. Is e aon de neartan com-pàirteachas an oilthighe ar dàimhean leis na coimhearsnachdan ionadail againn air feadh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, Moireibh agus Siorrachd Pheairt agus tha sinn air leth taingeil dhaibhsan a tha air a bhith a’ gèilleadh ri Stiùireadh Riaghaltas na h-Alba agus a’ dèanamh cinnteach gun cùm iad iad fhèin, agus an coimhearsnachdan sàbhailte.

Àrainn, ionad ionnsachaidh agus ullachadh ionnsachaidh susbaint

Àrainn, ionad ionnsachaidh agus ullachadh ionnsachaidh

Àrainn, ionad ionnsachaidh agus ullachadh ionnsachaidh

Tha sinn air leth toilichte fàilte a chur air oileanaich air ais gu na h-àrainnean agus na h-ionadan ionnsachaidh againn san t-Sultain. Tha sinn a’ coileanadh ar pàirt ann a bhith a’ cuingealachadh sgaoileadh COVID-19 anns na coimhearsnachdan againn, agus mar sin bidh cuid de cheumannan dìon fhathast nan àite. Feuch an tadhail thu air an àrainn ionadail, air an ionad ionnsachaidh no an roinn agad airson tuilleadh fiosrachaidh.

Faodaidh oileanaich aig a bheil cùrsaichean air an lìbhrigeadh air astar, no air an lìonra thairis air barrachd air aon àrainn, cumail orra a’ sgrùdadh air astar no faodaidh iad sgrùdadh a dhèanamh aig an àrainn as fhaisge orra.

People on Inverness Campus

Tha togalaichean an oilthighe aig Slighe Nis, Loidse Bryden, Fairways, An Lòchran agus an Ionad Saidheans Slàinte ann an Inbhir Nis an-dràsta dùinte do luchd-tadhail, le cothrom aig luchd-obrach agus oileanaich ùghdarraichte a-mhàin. Ma dh’fheumas tu iarrtas airson tadhal air na togalaichean sin, cuir fios ro-làimh airson stiùireadh.

Riaghailtean measaidh buntainneach airson oileanaich ceuma ann an AY21/22 susbaint

Riaghailtean measaidh buntainneach airson oileanaich ceuma ann an AY21/22

Riaghailtean measaidh buntainneach airson oileanaich ceuma ann an AY21/22

Tha sinn a’ cur luach air euchdan ar n-oileanaich rè galar lèir-sgaoilte Covid agus tha sinn moiteil às an dòigh anns an do dh’obraich sinn ann an com-pàirteachas gus coinneachadh ri feumalachdan oileanaich agus dèanamh cinnteach gu bheil inbhean acadaimigeach air an cumail suas. Tha sinn cuideachd a’ tuigsinn gu bheil thu ag iarraidh soilleireachd agus ùinealachd mu chùisean a’ buntainn ris na h-oileanaich againn agus measadh. Còmhla ri riochdairean bho Chomann Oileanaich na Gàidhealtachd is nan Eilean, tha sgioba an oilthighe le uallach airson cùisean càileachd acadaimigeach air ath-sgrùdadh a dhèanamh air an t-suidheachadh air measadh cothromach, a’ toirt aire don t-suidheachadh a tha a’ sìor fhàs agus buaidhean COVID-19, agus an riatanas riaghlaidh gus inbhean acadaimigeach nàiseanta a choileanadh agus dùilean càileachd, agus cleachdadh ann an oilthighean eile.

Tha sinn air mion-sgrùdadh a dhèanamh air dàta mu choileanadh agus builean nan oileanach againn thar an dà bhliadhna acadaimigeach a dh’fhalbh, agus tha sinn air leth toilichte fhaicinn gu bheil a’ mhòr-chuid de dh’oileanaich air a bhith comasach air cumail orra a’ dol an sàs ann an cuid ionnsachaidh gu soirbheachail, agus / no an teisteanas fhaighinn.

Tha e iomchaidh a-nis tilleadh gu na riaghailtean acadaimigeach àbhaisteach againn airson adhartas agus buileachadh cheuman fo-cheumnach is iar-cheumnach, mar a bhios eòlas ionnsachaidh nan oileanach a’ socrachadh anns an ‘àbhaist ùr’. Tha sinn den bheachd gun cuir seo taic ri com-pàirteachadh èifeachdach oileanaich nan cuid ionnsachaidh, cothromachd ann am measadh, agus gum faod oileanaich a bhith misneachail ann an luach nan duaisean aca, a-nis agus san àm ri teachd.

Mar sin sguir na h-ullachaidhean sònraichte airson seòrsachadh duais deireannach a chaidh a chuir an sàs ann an 19/20 agus 20/21, ach a-mhàin oileanaich leantainneach a bha clàraichte air an ìre ionnsachaidh dheireannach aca sna bliadhnaichean sin. Cuiridh sinn stad cuideachd air cleachdadh sònraichte Creideas Neo-leasaichte gus taic a chur ri adhartas.

Tha sinn ag aithneachadh gu bheil Covid a’ leantainn air a’ toirt buaidh oirnn uile nar beatha làitheil, agus a’ mhì-chinnt a thig an cois seo. Tha fios againn nach eil eòlas ionnsachaidh nan oileanach fhathast ‘air ais gu an àbhaist’. Leanaidh sinn oirnn a’ toirt taic do dh’oileanaich a dhol an sàs gu h-èifeachdach nan cuid ionnsachaidh, agus aig an aon àm a’ cumail ri ìrean acadaimigeach ar duaisean. Tha sinn air pasgan leantainneach de cheumannan taic a chuir an sàs airson oileanaich. Nam measg tha :

  • atharrachaidhean air modhan ionnsachaidh is teagaisg, mar a tha iomchaidh do phrògraman ceum sònraichte
  • cleachdadh mheasaidhean eile, leithid deuchainnean ‘leabhar fosgailte’ tro Brightspace
  • pròiseas suidheachadh lasachaidh - ma thachras tinneas no adhbhar reusanta eile
  • comhairle agus stiùireadh fa leth tro Luchd-oideachaidh Acadaimigeach Pearsanta no seirbheisean taic oileanach ionadail

Cumaidh sinn oirnn a’ cumail sùil air an t-suidheachadh gu leantainneach, agus nì sinn ath-sgrùdadh air an t-suidheachadh seo ann an co-bhonn ri HISA, ma thachras droch bhuaidhean mòra ris nach robh dùil.

Mar as àbhaist, bidh sinn a’ cur fàilte air fios air ais mu dheidhinn seo, no cùis sam bith eile, tron Phutan Dearg agus HISA. Tha sinn a’ guidhe gach soirbheachas dhut airson bliadhna acadaimigeach thlachdmhor agus shoirbheachail.

Ciamar a gheibh mi am fiosrachadh as ùire? susbaint

Ciamar a gheibh mi am fiosrachadh as ùire?

Ciamar a gheibh mi am fiosrachadh as ùire?

Cumaidh sinn conaltradh ri oileanaich agus luchd-obrach tro phost-d agus mar sin thoir sùil gu cunbhalach airson ùrachaidhean, agus cuiridh sinn ùrachaidhean fiosrachaidh cudromach air na duilleagan Facebook, Instagram agus Twitter againn agus mar sin thoir dhuinn leantainn ma tha cunntas agad. Tha cunntasan mheadhanan sòisealta aig na h-àrainnean againn cuideachd agus bidh iad gan cleachdadh gu cunbhalach airson fiosrachadh a cho-roinn.

Faodaidh oileanaich cuideachd ceistean a chur chun na sgioba taic oileanach ionadail agad, stiùiriche do chùrsa.

Tha na sgiobaidhean taic oileanach againn air feadh com-pàirteachas an oilthighe an seo gus cuideachadh agus gheibhear fiosrachadh mu cheanglaichean ionadail air an duilleag taic againn, no cuir fios chun na sgioba putan dearg.

person using laptop

Ceumannan Slàinte agus Sàbhailteachd susbaint

Ceumannan Slàinte agus Sàbhailteachd

Ceumannan Slàinte agus Sàbhailteachd

Dè na ceumannan slàinte is sàbhailteachd as urrainn dhomh a shùileachadh aig an àrainn ionadail no an ionad ionnsachaidh agam?

A rèir an stiùireadh as ùire bho Riaghaltas na h-Alba agus an gluasad gu ‘Beyond Level 0’, tha na h-àrainnean agus na h-ionadan ionnsachaidh againn toilichte fàilte a chur air oileanaich agus luchd-obrach, ach tha do shlàinte, sàbhailteachd agus sunnd fhathast nam prìomhachas dhuinn. Feuch an tadhail thu air an àrainn ionadail, air an ionad ionnsachaidh no an roinn agad airson tuilleadh fiosrachaidh.

Deuchainn susbaint

Deuchainn

Deuchainn

Gheibhear pasgannan deuchainn coròna-bhìoras bho làrach-lìn Riaghaltas na h-Alba . Faodaidh duine sam bith ann an Alba solar de dheuchainnean òrdachadh gus a thoirt don dachaigh aca.

Testing kit

Banachdachan susbaint

Banachdachan

Banachdachan

Bidh sinn a’ brosnachadh a h-uile oileanach agus neach-obrach gus brath a ghabhail air banachdachan COVID-19 nuair a thèid an tabhann. Tha a’ bhanachdach a-nis ri fhaighinn le daoine nas sine na 16 agus clann aois 12 gu 15 a thathas a’ meas ann an cunnart nas àirde bho COVID-19. Gheibhear fiosrachadh mu bhith a’ gleidheadh choinneamhan no seiseanan tadhail ri thighinn air làrach-lìn fiosrachaidh an NHS.

Thathas a’ brosnachadh oileanaich eadar-nàiseanta gu làidir a’ bhanachdach fhaighinn mus tig thu, thoir sùil air an fhiosrachadh làithreach a tha ri fhaighinn air làrach-lìn fiosrachaidh an NHS.

Recently vaccinated person

Dèan deuchainn agus dìon susbaint

Dèan deuchainn agus dìon

Dèan deuchainn agus dìon

Ma tha comharraidhean Covid-19 agad no ma tha thu a’ smaoineachadh gu bheil coròna-bhìoras ort, na tèid don àrainn ionadail agad, don ionad ionnsachaidh no don àite-obrach àbhaisteach agad, bu chòir dhut fèin-sgaradh sa bhad.

Faigh deuchainn PCR le bhith a’ tadhal air làrach-lìn Riaghaltas na h-Alba a tha ri fhaighinn do dhuine sam bith a tha a’ fuireach ann an Alba, no cuir fòn gu 119.

Am measg nan comharran tha:

  • Teothachd àrd no fiabhras
  • Casadaich ùr, leantainneach
  • Call, no atharrachadh ann am mothachadh fàileadh agus blas

Ma nì thu deuchainn dearbhach airson COVID-19, feuch an cuir thu fios chun na h-àrainn ionadail, ionad ionnsachaidh no roinn agad a’ cleachdadh a’ phròiseis aithris às-làthaireachd aca.

Person checking devices

Dìon Alba susbaint

Dìon Alba

Dìon Alba

Thathas a’ brosnachadh oileanaich is luchd-obrach an app Protect Scotland  a luchdachadh sìos bho Test and Protect aig NHS na h-Alba. Tha an app gluasadach an-asgaidh seo air a dhealbhadh gus ar cuideachadh le bhith a’ dìon a chèile agus a’ lughdachadh sgaoileadh air COVID-19.

Test and Protect Scotland