Colaiste na Gàidhealtachd an Iar UHI

Tha Colaiste na Gàidhealtachd an Iar UHI a’ tairgsinn foghlam ann an 10 ionadan colaiste air feadh taobh siar na Gàidhealtachd. Nam measg seo tha an àrainn as motha againn sa Ghearastan – prìomh bhaile na Rìoghachd Aonaichte airson chur-seachadan air a’ bhlàr a-muigh – a tha cuairtichte leis na seallaidhean as bòidhche air nàdar agus fo sgàil Bheinn Nibheis, a’ bheinn as àirde san Rìoghachd Aonaichte.

A bharrachd air a’ chùrsa cheuma shuaicheanta againn ann an Stiùireadh Dàn-thurasachd

tha cothrom air caochladh chùrsaichean aig ìre cheuma agus for-cheum às gach pàirt de lìonra UHI.

Faigh a-mach de na cùrsaichean a tha rim faotainn aig Colaiste na Gàidhealtachd an Iar UHI

Dè tha na h-oileanaich, luchd-ceumnachaidh agus luchd-obrach a gràdh

Bhithinn a’ siubhal don Ghearasdan a h-uile bliadhna a choimhead Cupa Cruinneil nan Rothairean Beinne UCI agus a’ rothaireachd aig an deireadh-sheachdain. Aon uair ’s gun d’ fhuair mi a-mach gun robh ceum ri fhaotainn ann an Stiùireadh Turasachd Dhàn-thursan, ghluais mi a dh’ionnsachadh ann an àrainn Colaiste Taobh Siar na Gàidhealtachd UHI agus aig an aon àm thòisich mi mo ghnothachas fhìn ann an iùl rothaireachd beinne. B’ e an sgìre mu thimcheall na colaiste am prìomh nì a bhrosnaich mi, b’ e bònas a bh’ ann gum faodainn ceum le urram a chosnadh fhad ’s a bha mi a’ fuireach san àite.

Marc Mac a’ Chlèirich, ceumnaiche BA (Urram) ann an Stiùireadh Turasachd Dhàn-thursan, neach-iùil rothaireachd beinne neo-eisimeileach agus sealbhaiche Stoked to Coach agus neach-iùil do H&I Adventure

Tha Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean a’ seasamh a-mach bho oilthighean eile air sgàth a làraichean iongantach. Tha an Gearasdan na dhachaigh do choimhearsnachd ghnìomhach a-muigh agus tha an t-oilthigh a’ biathadh dìreach a-steach don seo. Tha eòlas domhainn aig na h-òraidichean air an cuspairean agus tha iad air leth cuideachail. Tha seo, taobh ri taobh le cuideachd oileanaich a tha air an aon ràmh, air mo chuideachadh gu leasachadh agus fàs.

Louise NicFhearghais, oileanach BA (Urram) ann an Turasachd Maraireach is Oirthireach, àrainn a’ Ghearasdain

Thòisich mi a’ sgrùdadh Cruinn-eòlas ann an Oilthigh Dhùn Èideann ach thuig mi glè luath nach robh e a’ còrdadh rium agus mar sin ghluais mi an seo gun chùrsa ceum Turasachd Maraireachd is Oirthireach. Tha an cùrsa dha-rìribh a’ còrdadh rium. Tha e doirbh a dhèanamh a-mach dè a bhios freagarrach dhut ach nam eòlas-sa, bidh tu fada nas soirbheachail ma leanas tu rudeigin mu bheil thu dìoghrasach.

Daibhidh MacLaomainn, oileanach BA (Urram) ann an Turasachd Maraireachd is Oirthireach, àrainn a’ Ghearasdan

  • Mark Clark | Marc Mac a’ Chlèirich
  • Louise Ferguson | Louise NicFhearghais
  • David Lamond | Daibhidh MacLaomainn