Colaisde a' Chaisteil UHI

Tha Colaisde a' Chaisteil UHI anns na h-Eileanan an Iar. Tha a' phrìomh àrainn air a suidheachadh ann an 600 acair de dh’fhearann air iomall baile-puirt Steòrnabhaigh le àrainnean a bharrachd ann am Barraigh, Beinn na Faoghla agus Loch nam Madadh.

Tha ionadan sàr-mhathais againn ann

an rannsachadh lùth ath-nuadhachail, leasachadh slàinte agus leasachadh dùthchail, agus tha sinn a’ speisealachadh ann an àireamh de chùrsaichean a’ gabhail a-steach: PDA ann an Siostaman Lùth Ath-nuadhachail, Eòlas Slàinte, Ceòl, Gàidhlig, Innleadaireachd Lùith agus Foghlam/rannsachadh cleachdaidhean teagaisg

Faigh a-mach de na cùrsaichean a tha rim faotainn aig Colaisde a' Chaisteil UHI

Dè tha na h-oileanaich, luchd-ceumnachaidh agus luchd-obrach a gràdh

Bha an cùrsa dìreach foirfe dhomh oir bha ùidh mhòr agam ann an obair sa choimhearsnachd agam agus don choimhearsnachd san àm ri teachd. Tha mi ag obair a-nis do dh’Urras Cheann a Tuath na Hearadh mar Oifigear Leasachaidh Phròiseactan. Gu làithreach, tha mi ag obair air pròiseact an lùib an Ionad Cùraim a bh’ ann an Sgalpaigh a cheannach agus a dhèanamh suas mar dhà thaigh air a bheil cruaidh-fheum. Tha taigheadas air prìs reusanta na fhìor dhuilgheadas anns na Hearadh agus mar sin cuidichidh am pròiseact seo a’ choimhearsnachd ionadail san eilean.

Karen NicRath / ceumnaiche BSc (Urram) ann an Leasachadh Dùthchail Seasmhach

Tron treasaimh bliadhna san oilthigh, bha cothrom agam teirm a chur seachad ann an Oilthigh Cheap Breatainn ann an Canada. Is e àite iongantach a th’ ann an Eilean Cheap Breatainn a tha glè choltach ri Alba, gu h-àraid a’ Ghàidhealtachd ’s na h-Eileanan, agus chaith mi mo thìde an sin ag ionnsachadh mu dheidhinn na traidiseanan  fìdhlearachd is pìobaireachd an àite agus mu chultar na Gàidhlig. B’ e a bhith comasach air teirm a chur seachad thall-thairis aon de na h-eòlasan as cudromaiche agus as luachmhor a fhuair mi rè an ama agam mar oileanach, gun teagamh sam bith.

Christian Gamaulf / ceumnaiche BA (Urram) ann an Ceòl Co-churte

Is e cùrsa air a dheagh obrachadh a-mach a th’ anns a’ chùrsa MA ann an Slàinte agus Sunnd do neach sam bith ag obair taobh a-staigh solar slàinte, agus tha an cothrom air a dheilbh timcheall air do speisealachd fhèin thar luach.  Bheir an cùrsa seo dhut na sgilean agus an t-eòlas airson cùram slàinte stèidhichte air fianais a thoirt seachad. Tha an comas air sgrùdadh a dhèanamh air-loidhne le taic bho oidean a’ dèanamh a’ chùrsa sùbailte gu leòr airson sgrùdadh a dhèanamh taobh ri taobh le dealasan obrach is teaghlaich aig astar a ghabhas a làimhseachadh.

Susan NicAmhlaigh / ceumnaiche MA ann an Slàinte agus Sunnd

  • Karen Macrae | Karen NicRath
  • Christian Gamaulf
  • Susan Macauley | Susan NicAmhlaigh